Аспірантура

В Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника як постійно діюча функціонує підготовка фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, а також як разова підготовка за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі

Джерело (http://www.pu.if.ua/inst/ndc/asp/aspspec1.html)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14.06.2007 № 47-08/6

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

I. Формула спеціальності:
Спеціальність охоплює проблеми створення ефективного інструментального забезпечення інформаційних технологій: організацію принципово нових і вдосконалення існуючих комп’ютеризованих і комп’ютерних систем і мереж, їх апаратних і програмних засобів, розподілених комп’ютерних систем, методів і засобів реалізації комунікацій в них; розроблення наукових фізико-технологічних, логічних, алгоритмічних, мовно-програмних основ побудови й автоматизації проектування апаратних і програмних засобів; науково-технічні дослідження та розроблення в галузі первинних і вторинних системних перетворень інформації, аналогових, гібридних і цифрових компонентів комп’ютерних систем, методів і засобів опрацювання знань і природомовних інформаційних об’єктів; створення алгоритмічного, апаратно-програмного, контрольно-діагностичного й інформаційно-вимірювального забезпечення процесів утворення, збору, зберігання, захисту, обробки, передачі, вводу, виводу та перетворення інформації в  комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних системах і мережах; визначення, вимірювання й оцінку параметрів комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів.
Значення розв’язання наукових і технічних проблем даної спеціальності для народного господарства полягає у створенні та вдосконаленні теоретичної та програмно-технічної бази засобів комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, що мають високі функціональні, структурні й експлуатаційні якості та забезпечують зростання ефективності їх використання в усіх сферах народного господарства.

II. Напрями досліджень:
− Теоретичні основи створення та вдосконалення високоефективних технічних і програмних компонентів комп’ютерних систем і мереж загального та спеціального призначення, розподілених систем та їх компонентів відповідно до різних ієрархічних рівнів їх організації й умов експлуатації.
− Методи та засоби забезпечення ефективності, надійності, контролю, діагностики, визначення параметрів, відлагодження, випробування, а також проектування високоефективних, надійних, придатних для контролю та діагностики комп’ютерних систем і мереж, їх пристроїв і компонентів.
− Теоретичні основи, методи та технології системного та прикладного програмування, створення операційних систем для комп’ютерних систем і мереж загального та спеціального призначення, паралельних комп’ютерних систем і мереж, технічних і програмних засобів взаємодії людини з комп’ютерними системами та мережами, мережних технологій обробки інформації.
− Дослідження та розроблення нових високоефективних архітектур комп’ютерних систем і мереж загального та спеціального призначення, топологічної організації розподілених систем і комунікаційних технологій в них.
− Теоретичні засади, методологічні, алгоритмічні та програмно-апаратні засоби опрацювання інформації, представленої формалізованими знаннями та природомовними об’єктами.
− Теоретичні основи, методи й апаратно-програмні засоби комп’ютерної криптографії, розподілу доступу та захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах.
− Розроблення та дослідження методів і технологій автоматизованого проектування технічних і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж, мов опису, моделей і структурно-алгоритмічної організації систем і мереж для різних ієрархічних рівнів їх подання, створення інтелектуалізованих систем аналізу і синтезу апаратних і програмних засобів комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних систем, комп’ютерних мереж та їх компонентів.
− Теоретичні основи аналізу, синтезу, інтелектуалізації, підвищення ефективності, оптимізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем, орієнтованих на різні предметні області, а також комп’ютеризованих систем діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ, систем для вимірювання параметрів випадкових процесів і полів, систем ідентифікації сигналів, систем автоматичного контролю технологічних процесів тощо.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії
ВАК України
20.09.2000 N 13-08/9

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі

I. Формула спеціальності:

Спеціальність окреслює науково-технічні дослідження і розроблення наявних і нових систем та мереж обчислювальної техніки, створення алгоритмічного, апаратно-програмного й діагностичного забезпечення процесів зберігання, захисту, обробки, передачі, вводу, виводу та перетворення інформації у системах і мережах обчислювальної техніки.
Значення розв’язання наукових і технічних проблем даної спеціальності для народного господарства полягає у створенні та вдосконаленні теоретичної і технічної бази засобів обчислювальної техніки, які мають високу якість й експлуатаційні показники і забезпечують підвищення ефективності обслуговування, експлуатації та проектування ЕОМ, систем і мереж.

II. Напрямки досліджень:

– Удосконалення наявних і створення нових ЕОМ, обчислювальних систем та мереж.
– Розроблення, виробництво й експлуатація апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки для реалізації зберігання, перетворення, обробки та вводу-виводу інформації.
– Розроблення й дослідження нових методів і апаратно-програмних засобів взаємодії людини з ЕОМ, системами та мережами у процесі їх функціонування.
– Розроблення наукових основ, методів, алгоритмів і апаратно-програмних засобів для підвищення надійності, забезпечення контролю, діагностики та ефективності експлуатації ЕОМ, систем і мереж.
– Розроблення й дослідження нових методів та засобів підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем і мереж.
– Розроблення наукових основ, методів, алгоритмів і програмно-апаратних засобів топологічного аналізу, питань відображення, планування та призначення робіт, маршрутизації, балансування навантаження в паралельних обчислювальних системах і мережах.
– Розроблення та дослідження нових методів і програмно-апаратних засобів системних та мережних технологій обробки інформації.
– Розроблення мов опису і їх використання для представлення моделей ЕОМ, систем та мереж на різних ієрархічних рівнях опису.
– Розроблення й дослідження нових інформаційних технологій автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки, їх представлення на різних ієрархічних рівнях опису (системному, технологічному), створення інтелектуальних та експертних систем аналізу і синтезу ЕОМ, систем та мереж.
– Розроблення наукових основ, методів і апаратно-програмних засобів захисту інформації в ЕОМ, системах та мережах.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.