Каталог вибіркових дисциплін

Спеціальність Інформаційні системи та технології

Блок1  вибірковий Web-програмування
  Системний аналіз
  Аналіз даних
  Розробка комп`ютерних ігор
  Аналіз і проектування інформаційних систем
  Інтелектуальний аналіз даних
  Операційні системи
  Перетворення форми інформації
  Мови візуального моделювання
  Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту
  Цифрова обробка інформації
  Іноземна мова
Блок2 вибірковий Візуальне програмування систем
  Розпаралелене програмування обчислювальних систем
  Технології розробки комп`ютерних ігор (Cocos2d)
  Технології розробки комп`ютерних ігор (Unity)
  Мультимедійні додатки візуалізації даних
  Мережеві  інформаційні технологій
  Системи перетворення інформації
  Нейронні системи і мережі
  Моделювання інформаційних систем
  Методи та системи прийняття рішень
  Інтелектуальні інформаційні системи
  Практикум технічного перекладу

 

Спеціальність Комп’ютерні науки

Блок1  вибірковий База даних
  Алгоритми на графах
  Проектування програмних систем
  Game-Hub 1модуль
  Game-Hub 2 модуль
  Web програмування
  Крос-платформні бібліотеки для розробки графічного інтерфейсу (QT/Juce)
  Веб-програмування (РНР)
  Візуалізація даних (PYTHON)
  Основи проджект менеджменту
  Основні структури даних та алгоритми їх перетворення
  Програмування Мас iiOS
Розробка комп’ютерних ігор
Блок2 вибірковий База даних
  Еволюційні обчислення
  Програмування iOS
  Лінійне програмування
  Java+Kotlin (Android)
  Вимірювальні перетворювачі та компоненти системи перетворення інформац
  Game-Hub 1модуль.
  Програмування систем цифрової обробки сигналів
  Game-Hub 2 модуль
  Алгоритми машинного навчання
  Система комп`ютерної математики
  Обробка зображень та мультимедія


Зразок заяви студента про вибір дисциплін

Положення про вільний вибір дисциплін (https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-osvity-DVNZ-Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-V.-Stefanyka.pdf)

Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.

Контакна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд.314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018


Зразок заяви студента про вибір дисциплін

Положення про вільний вибір дисциплін
(https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-osvity-DVNZ-Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-V.-Stefanyka.pdf)

Для отримання детальнішої інформації звертайтеся на кафедру комп’ютерних наук та інформаційних систем.

Контакна інформація:
тел. (0342) 59-60-86
Адреса: вул.Шевченка, 57 (ауд.314, адміністративний корпус)
Івано-Франківськ, 76018

 

Аннотації

ПРОГРАМУВАННЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

Мета дисципліни – одержання студентами необхідного рівня знань, які дозволять програмувати системи цифрової обробки сигналів, на базі персональних комп’ютерів та спеціалізованих цифрових сигнальних процесорів.

 В результаті вивчення дисципліни:

 • студент повинен знати: принципи побудови та функціонування цифрових пристроїв і систем на базі цифрових сигнальних процесорів та математичних співпроцесорів загального призначення; типові архітектури ЦСП систем; структуру 32-розрядних ЦСП сімейства TMS320; принцип організації пам’яті та способи адресації ЦСП; основи програмування таких систем мовами С/С++.
 • студент повинен вміти: розробляти структурні та функціональні схеми систем цифрової обробки сигналів з використанням модульних плат TMS320; програмно реалізувати на мові C алгоритми обробки даних та взаємодії з зовнішніми пристроями в системі цифрової обробки даних.

Дисципліни, що є базовими для вивчення даної дисципліни: основи цифрової техніки, алгоритмічні мови програмування.
Дисципліни, що забезпечуються даною дисципліною: цифрова обробка інформації, комп’ютерна електроніка.

 

ПРОГРАМУВАННЯ IOS 

Мета дисципліни – одержання студентами необхідного рівня знань, які дозволять програмувати мобільні застосунки на базі операційної системи IOS корпорації Apple. 

В результаті вивчення дисципліни:

 • студент повинен знати: принципи побудови та проектування мобільного програмного забезпечення на базі Apple iPhone, Apple iPad; типові cпособи побудови такого програмного забезпечення; базову структуру типового програмного забезпечення; основи програмування таких систем мовами Objective-C/Swift.
 • студент повинен вміти: алгоритмічно будувати архітектуру програмного забезпечення загального призначення; програмно реалізувати на мові Objective-C/Swift  типові алгоритми обробки даних для мобільного програмного забезпечення середньої складоності, під управлінням операційної системи IOS.

Дисципліни, що є базовими для вивчення даної дисципліни: програмування мовою С/С++, алгоритми і структури даних.
Дисципліни, що забезпечуються даною дисципліною: створення ігрового програмного забезпечення, випускна дипломна робота.

 

Web-ПРОГРАМУВАННЯ, JavaScript, CSS

Метою курсу є поглиблене вивчення мови розмітки HTML та специфікацій таблиці каскадних стилів, створення інтерактивних Веб-проектів з використанням мови JavaScript і сучасних веб-інстументів Twitter Bootstrap 4 та jQuery, отримати практичні навички розв’язання прикладних задач з програмування на мові JavaScript та публікація результатів в інтернет на безкоштовних хостингових платформах.

 У результаті вивчення дисципліни

 • студент повинен знати: синтаксис HTML, JS та CSS, де знайти і як підключити додаткові бібліотеки, фреймворки та інструменти до свого проекту.
 • студент повинен вміти: використовувати мову програмування JavaScript  для вирішення прикладних завдань у різних предметних сферах; вибирати та аналізувати вибір конкретного фреймворку чи бібліотеки для вирішення відповідних практичних задач; використовувати сучасні інструменти для розробки веб-проектів.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

Курс спрямований на оволодіння студентами теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для розуміння процесів та технологій розробки програмного забезпечення. Програмою дисципліни передбачається оволодіння студентами загальними принципами аналізу об’єктів, формулювання та специфікації вимог до програмних систем, вибору архітектури, проектування та реалізації модулів програмних систем.

У результаті вивчення дисципліни

 • студент повинен знати: основні етапи життєвого циклу проектування програмного забезпечення; основи вибору архітектури програмних систем; принципи аналізу об’єктів та виробничих процесів; принципи формування та специфікації вимог до програмних систем; методики, мови та нотації для моделювання програмних систем; принципи проектування та реалізації компонентів програмних систем.
 •  студент повинен вміти: здійснювати аналіз предметної області програмної системи; планувати роботи з проектування програмних систем та контролювати їх; обирати архітектуру програмних систем; будувати моделі програмних систем на основі мов моделювання; використовувати програмні засоби для моделювання та реалізації програмних систем.

 

ЕВОЛЮЦІЙНІ ОБЧИСЛЕННЯ

Мета дисципліни – метою курсу є опанувати студентами основи функціонування еволюційних обчислень в інтелектуальних системах, отримати практичні навички щодо проектування та впровадження технологій “нейронні мережі” із застосуванням програмних систем для їх створення і ведення.

У результаті вивчення дисципліни

 • студент повинен знати: тенденції та перспективи розвитку еволюційних обчислень; принципи побудови та технологію розробки інтелектуальних систем; головні принципи побудови нейронних мереж; топології та методи навчання нейронних мереж.
 • студент повинен вміти: використовувати еволюційні обчислення для вирішення прикладних завдань у різних предметних сферах; порівнювати методи навчання та моделі нейромереж; обґрунтовувати та аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу навчання нейромережi для вирішення відповідних практичних задач; використовувати сучасні програмні засоби для розробки нейронних мереж.

 

АЛГОРИТМИ НА ГРАФАХ

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань про структури даних і основні обчислювальні алгоритми а також набуття практичних навичок з проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їхньої ефективності та складності.

 В результаті вивчення дисципліни:

 • студент повинен знати: основні алгоритми та структури даних, базові поняття теорії алгоритмів, методи проектування алгоритмів.
 • студент повинен вміти: використовувати, розробляти та досліджувати алгоритми розв’язування задач моделювання об’єктів та процесів, алгоритми функціонування комп’ютеризованих систем методами дискретної математики, математичної логіки тощо, оцінювати складові ефективності алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем, вибирати структури даних у відповідності до задач, розробляти алгоритми згідно зі структурами даних, що описують розв’язувану задачу.

Дисципліни, що є базовими для вивчення даної дисципліни: математична логіка, дискретна математика, чисельні методи, алгоритмічні мови програмування.

Дисципліни, що забезпечуються даною дисципліною: цифрова обробка інформації, програмування.

 

Game-Hub МОДУЛЬ-1

Дисципліна знайомить слухачів із особливостями розробки програмного забезпечення з використанням ігрового рушія Cocos 2DX. Розглянуто основні класи, основні поняття 2D-графіки, OpenGL ES 2.0 (mobile) / OpenGL 2.1 (desktop), поняття анімації та активностей. Розглянуто базові властивості фізичних рушіїв  Box2d-x. Інтегрований рушій Chipmunk2D.

Студенти отримують практичні навички, необхідні для налаштування середовища розробки, роботи зі шрифтами, створення меню, використання  базових віджетів інтерфейса користувача, котрі використовують у мобільних платформах.

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи розробки компютерних ігор” є формування знань та вмінь студента в області розробки і використання програмного забезпечення для сучасних систем  при розробленні комп’ютерних ігор з використанням крос-платформного фреймворку для створення двовимірних ігор та графічних додатків Cocos 2D-X.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи розробки компютерних ігор є:

 • Вивчення основ базові властивості фізичних рушіїв Box2d-x. і принципів їх використання;
 • Налаштування середовища розробки, роботи зі шрифтами, створення меню, використання базових віджетів інтерфейса користувача, котрі використовують у мобільних платформах.;
 • Оволодіти принципами розгортання ігрового пограмного забезпечення на різних платформах.

Змістовний модуль дисципліни «Основи розробки компютерних ігор» орієнтований на оволодіння студентами практичних навичок використання крос-платформного фреймворку Cocos 2D-X для побудови ігрових додатків.

 

Game-Hub МОДУЛЬ-2

Мета дисципліни –  формування знань та вмінь студента в області розробки ігрового програмного забезпечення з використанням крос-платформного рушія для створення дво-та тривимірних ігор Unity 3D.

 В результаті вивчення дисципліни:

 • студент повинен знати: необхідні програмні та апаратні інструментальні засоби для створення комп’ютерної гри, можливості крос-платформного фреймворка Unity 3D при створення ігор та графічних додатків; процес розробки комп’ютерного ігрового програмного забезпечення в частині розробки інтерфейсу та логіки гри.
 •  студент повинен вміти: аналізувати ігрові процеси та системи з метою побудови їхніх математичних моделей, розробляти інтерфейс користувача, реалізувати взаємодію користувача та системи, використовувати структури даних та алгоритми, що відповідають задачі, котру вирішують.

Дисципліни, що є базовими для вивчення даної дисципліни: програмування мовою С#, алгоритми і структури даних.

Дисципліни, що забезпечуються даною дисципліною: випускна дипломна робота.

 

ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета дисципліни – формування знань та вмінь студента щодо формулювання задач оптимізації та методів їх практичного розв’язування.

 В результаті вивчення дисципліни:

 • студент повинен знати: теорію та методи оптимізації, вміти самостійно ставити та розв’язувати оптимізаційні задачі за допомогою аналітичних та чисельних методів.
 • студент повинен вміти: моделювати задачі планування, маршрутизації, призначення задач тощо. Студент повинен володіти методами потенціалів, симплекс-методом а також ітеративними методами розв’язування задач. При накладанні додаткових обмежень студент повинен вміти розв’язувати задачі за допомогою цілочисельного програмування.

Дисципліни, що є базовими для математичних аналіз, лінійна алгебра.

Дисципліни, що забезпечуються даною дисципліною: математичне програмування.

 

КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета дисципліни – навчити студентів самостійно будувати програми різної складності мовою Python з використанням структурно-модульного методу програмування. Основні завдання, які стоять перед студентами, що вивчають дисципліну, – це вивчення принципів використання мови Python та засвоєння практичних аспектів побудови базових алгоритмів та програм різного рівня складності.

В результаті вивчення дисципліни:

 • студент повинен знати: передумови і історію виникнення предмету програмування; поняття алгоритму, сутність алгоритмізації; методи структурного програмування; основні синтаксичні конструкції мови Python; найважливіші функції стандартних бібліотек мови Python; основні методології розробки програмного забезпечення; основи управляння проектами розробки програмного забезпечення; основи забезпечення та контролю якості програмного забезпечення.
 • студент повинен вміти:  складати програми мовою Python; застосувати грамотний стиль програмування; побудувати структурований алгоритм обробки базових структур даних; програмно реалізувати алгоритм у вигляді окремої програми; виділити загальні методи обробки даних у окремі процедурні блоки та запрограмувати їх.

 

БАЗИ ДАНИХ

Мета дисципліни – надання студенту фундаментальних та систематичних знань з теорії баз даних, методів побудови баз даних, проектування інформаційних систем на основі застосування сучасних систем управління базами даних та комп’ютерних технологій, набуття навичок самостійного практичного застосування сучасних засобів і методів побудови та використання баз даних.

В результаті вивчення дисципліни:

 • студент повинен знати: призначення, склад, структуру та функції систем управління базами даних;  основні поняття реляційної та інфологічної моделей даних; принципи та методи проектування реляційних баз даних;  мови створення запитів для отримання необхідної інформації;  засоби створення реляційних баз даних і прикладних програм.
 • студент повинен вміти:  проводити аналіз проблемної області, для якої створюється база даних; проектувати реляційну модель бази даних; користуватись практичними навичками реалізації моделі в середовищі системи управління базою даних; самостійно опановувати нові методи та технології організації баз даних та знань.

 

ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ

Дисципліна «Обробка зображень» надає студентам базові знання в галузі комп’ютерної обробки і аналізу зображень.

Основні завдання дисципліни:

 • ознайомлення студентів з сутністю проблем комп’ютерної обробки зображень і найбільш поширеними способами їх вирішення;
 • вивчення основних напрямків комп’ютерної обробки і аналізу зображень, включаючи основи реєстрації відеоінформації, основні методи фільтрації в просторовій і частотній областях, методи поліпшення і відновлення півтонових і кольорових зображень;
 • обговорення питань сегментації, розпізнавання образів, описи та подання деталей, морфологічного аналізу зображень;
 • формування у студентів навичок розробки і реалізації обчислювальних алгоритмів типових задач обробки цифрових зображень.
 • Надання студентам базових знань з основ комп’ютерної графіки, а також придбання практичних навичок зі створення та  обробки комп’ютерних зображень з застосуванням інтегрованого програмного середовища MATLAB.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • особливості сприйняття зорових образів;
 • сучасний стан і тенденції розвитку комп’ютерної обробки і аналізу цифрових зображень;
 • принципи, що лежать в основі представлення графічної інформації;
 • фізичні основи формування кольору і моделі кольорів;
 • способи обробки і перетворення цифрових зображень;
 • поняття, методи побудови і перетворення гістограми цифрового зображення;
 • методи порогової обробки зображень;
 • принципи просторової обробки зображень;
 • методи просторової фільтрації зображень;
 • частотні методи поліпшення зображень;
 • основні морфологічні операції на цифрових зображеннях;

вміти:

 • проводити аналіз та обирати відповідні до поставленої задачі методи  обробці зображень;
 • проводити обробку растрових зображень засобами  прикладного програмного пакету MATLAB;
 • програмно реалізувати алгоритми глобальної обробки зображень;
 • програмно реалізувати алгоритми локально-адаптивної обробки зображень.

 

ОСНОВНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є  створення сучасного програмного забезпечення із використанням нових ефективніших технологій програмування. До таких технологій відносяться методи об’єктно – орієнтованого програмування, при якому в програмних об’єктах інкапсульовані складні структури даних і алгоритми роботи з ними.Спецкурс також має на метi детальний розбір базових алгоpитмiв пpогpамування, вивчення основних структур даних та засвоєння навиків реалізацій цих алгоритмів і їхнього використання при розробці пpогpамних продуктів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання студентом компетенцій для того, щоб приймати участь у проектуванні програм обробки інформації, з використанням складних структур даних і алгоритмів їх обробки.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні знати:

 • типові структури даних;
 • складні структури даних;
 • типові алгоритми обробки даних;
 • алгоритми вирішення типових завдань;

В результаті викладання дисципліни студенти повинні вміти:

 • формалізувати обчислювальні та логічні задачі;
 • представляти алгоритми обчислювальних і логічних задач;
 • досліджувати ефективність алгоритмів;
 • вибирати для сортування даних ефективні алгоритми;
 • здійснювати вибір ефективних алгоритмів пошуку;
 • використовувати основні структури даних (масиви, лінійні списки, множини, стеки, дерева та графи);
 • використовувати способи конструювання складних структур даних (лінійні списки, множини, дерева та графи) на базі простих структур даних, шукати інформацію в структурах даних використовуючи різні способи пошуку (послідовний, ділення навпіл, хешування, пошук підрядків різними методами);
 • сортувати дані в масивах на лінійних списках використовуючи різні методи (методи вставок, вибору, обміну, швидке сортування).