Yurii Ilyas

Ph.D. in Computer Science,
teacher

 

Personal informationPublications listProfessional activityContact
He was born on September 5, 1982 in the city of Ivano-Frankivsk. In 1989, he enrolled in the Ivano-Frankivsk comprehensive school of I-III degrees # 11. Since 1993 he entered the sports school for the track and field athletics section.

In 1999 I enter the specialty of Mathematics at Vasyl Stefanyk Pre-Carpathian University Physical and Mathematical Faculty. While attending university, he continued to attend sports school.

In 2004 I am enrolled in postgraduate study in the specialty 05.13.13 Computers, systems and networks. During postgraduate studies he was engaged in scientific work on the topic of research under the direction of prof. Petrishina LB He has spoken at conferences. He completed his postgraduate studies in 2007.

In 2012 he defended his PhD thesis on the methods and methods of adaptive compression of information flows based on recurrent code sequences, specialty 05.13.05 – computer systems and components.

Married, I have two children

Назва

Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

Кількість друкованих  аркушів

Прізвища співавторів

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати

Адаптивне зменшення надлишковості даних на базі поліном них методів передбачення.

Вісник Хмельницького національного університету №2, 2007, Т1., 138-140

0,25

Горєлов В.О.

Стиснення інформації як фактор підвищення ефективності систем інфообміну.

Наукові Вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька Академія», №1(11) – 2007, – 49 – 53 с.

0,5

Петришин Л.Б.

Аналіз адаптивних систем зменшення надлишковості інформаційних потоків.

Електроніка та системи управління №3(21), 2009, 133-138 с.

0,62

Горєлов В.О.

Зменшення надлишковості інфопотоків на основі кодових послідовностей Галуа

Наукові Вісті (технічні науки) Інституту менеджменту та економіки «Галицька Академія», №17(1) – 2010, – 126 с., 8-13 с.

0,62

Застосування методу передбачення другого порядку в системах зменшення надлишковості інфообміну

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №7 (161), 2011, ч. 1, 329 с. – 283-289 с.

0,75

Петришин Л.Б.

Узагальнений рекурентно-адаптивний метод зменшення надлишковості інформаційних потоків

Науковий вісник ЧНУ, 2011 – Том №2, випуск 3. – Комп’ютерні системи та компоненти. Чернівці: ЧНУ – 2011.

0,75

Критерії та оцінка ефективності зменшення надлишковості інформаційних потоків

«Восточно-Европейский журнал передовых технологий» № 1/2(55).2012, 64 с. – 54 – 58 с.

0,5

Пат. 72227 UA; МПК (2012.01) G05В 7/00. Рекурентно-адаптивний спосіб зменшення надлишковості інформаційних потоків

заявник Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, – №u201201311 заявл. 08.02.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл. №15, 2012.

Петришин Л.Б.

Опубліковані праці апробаційного характеру

Аналіз алгоритмів зменшення збитковості при передбаченні першого порядку

Системний аналіз та інформаційні технології. Матеріали VIІI  Міжнародної науково-технічної конференції  (13 вересня – 15 вересня 2006 р. м. Київ) – К.: НТУУ “КПІ”, 2006. – 275 с. – 169 – 171 с.

0,25

Специфіка стиснення інформаційних потоків.

Комп’ютерні науки та інженерія: матеріали 1-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2006 (11-13 жовтня)– Львів: Видавництво Національного Університету “Львівська політехніка”, 2006.- 156 с, 88-93 с.

0,65

Аналіз ефективності методів передбачення нульового порядку при адаптивному стисненні інформації

Перша міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів : програма і тези доповідей, 17-21 квітня / Відп. за вип. С.М. Верещака. — Суми : СумДУ, 2006. — С. 135-137.

0,25

Аналіз ефективності адаптивних методів зменшення надлишковості даних.

Тезисы докладов Третьей международной научной конференции «Современные методы кодирования в электронных системах», СМКЭС-2006 (24-25 октября 2006) – Сумы: Издательство СумГУ, 2006, с 61-62

0,06

Зменшення надлишковості інфопотоків в інформаційних системах

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 200 с. – 154-156 с.

0,25

Класифікація методів ущільнення

Міжвузівський збірник “Наукові нотатки“ (за галузями знань “Машинобудування та металообробка“, “Інженерна механіка“, “Металургія та матеріалознавство“). Луцьк 2009. Випуск №26. – 305 с. – 111-116 с.

0,62

Адаптивне застосування матриць квантування в алгоритмах зменшення надлишковості даних на основі дискретного косинусного перетворення.

Комп’ютерні технології: наука і освіта: Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2010. – 240с. – 58-59 с.

0,06

Горєлов В.О.

Використання рекурсивних кодових послідовностей для формування службової інформації з метою зменшення надлишковості інформаційних потоків

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей третьої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 року. – Вінниця: ВНТУ, 2011, – 231 с. – 172-173 с.

0,06

Методи обробки та перетворення форм інформації в комп’ютерних системах

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей третьої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 року. – Вінниця: ВНТУ, 2011, – 231 с. – 49-50 с.

0,06

Волошенюк В.В., Савчук А.О.

Ю. Ю. Іляш. Зменшення надлишковості діагностичної інформації в дистрибутивних комп’ютерних системах.  / Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації”. М. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. – Вінниця, ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2013. – С. 242-244.

Pavlo CHERNOVOLENKO, Yuriy Ilyash. METHODS OF HALFTONE PATTERNS RECOGNITION  Tom 1/2012.  Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego.  Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego . Kraków, 10 maja 2012.

Міжнародна конференція

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, Kraków 21-22 listopada 2013

Yurij Ilyash. Methods and tools for adaptive data compression based on code recurrent sequences. CD. ISSN

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka”, Kraków 27-28 listopada 2014.

Olena SYDORAK. DATA FLOWS REDUNDANCY REDUCING METHODS. Opiekun naukowy referatu: doc. dr Inż. Yurij Ilyash. Materiały 50 Konferencji Pionu Hutniczego pod redakcją Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego

ISSN 1732-2529. Tom 1/2013, P. 226.

Навчальні видання з грифом університету

Збірник тестових завдань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Прикладна математика» /За ред. д. ф.-м. н. Р. А. Заторського, к. ф.-м. н. Махнея. – Івано-Франківськ: Голіней, 2014. – 204 с. 

Тези доповідей, статті у матеріалах закордонних наукових конференцій

Anna DRANCHUK. RESEARCH OF PROTECTIVE CODING. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Yurii Iliash. 51. Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 8 maja 2014. P. 268.

Khrystyna HRYMALIUK. METHODS FOR ADAPTIVE DATA COMPRESSION. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Yurii Iliash. 51. Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 8 maja 2014. P. 296.

Olena Sydorak. RESEARCH METHODS TO REDUCE THE REDUNDANCY OF INFORMATION FLOW USING CODE  RECURRENT SEQUENCES. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Yurii Iliash. 51. Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 8 maja 2014. P. 309.

Yurij Ilyash. Data compression based on recurrent sequences of Galois. XVІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, Kraków 27-28 listopada 2014, CD.

Anna Dranchuk, Yurii Iliash. Protective code based on Galois fields. XVІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, Kraków 27-28 listopada 2014, CD.

2015

Dranchuk Anna, Yuriy Ilyash

Error detection methods in computer networks

Монографія

Volodymyr MYKYTSEI, Yurii Iliash.  Methods of solving problems in programming contests //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 310.

Serhiy MIKLUSH, Vitaliy KHOROBCHUK, Yurii Iliash. Text data compression //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 306.

Vitaliy KHOROBCHUK, Serhiy MIKLUSH, Yurii Iliash, Image data compression //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 302.

Paul GORINETSKY, Yurii Iliash. Using cloud platform google for education in learning process. //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 299.

Anna DRANCHUK, Yurii Iliash. Error detection methods in computer networks //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 294.

 Іляш Ю.Ю. Формування стиснутих повідомлень шляхом кодування рівнів квантування / Іляш Ю.Ю. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.100-101.

2016

Монографія.

Data compression based on THE recurrent sequences of Galois In monography Information Technology in Selected Areas of Management. / Sc.Ed. Lyubomyr Petryshyn. Published by AGH University of Science and Technology Press. KU 0651. Krakow 2016. (– 152 p.) – P. 91-101

Igor REBEGA, Yurii Iliash.  Sendmessagewithsocialnetworkstoauthorizeduserfriends //AkademiaGórniczo – Hutniczaim. StanisławaStaszica w Krakowie, Streszczeniareferatów, 53 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionuhutniczego, s.. (0,1 друк ар)

Іляш Ю.Ю. Зменшення надлишковості інформаційних потоків / Ю.Ю.Іляш // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (18-20 травня 2016 р., М.Харків, НТУ «ХПІ»).

Іляш Ю.Ю. Оцінка ефективності методів зменшення надлишковості / Ю.Ю.Іляш // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: п’ята міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 квіт. 2016 р.: тези доп. – Вінниця, 2016.

2017

 Іляш Ю.Ю. Інформаційні Технології в Діяльності Керівника Навчального Закладу / Іляш Ю.Ю., Власій О.О., Білусяк Б.В. // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. – C.140-143.

2018

 Семаньків М.В. Використання Пакетів Тестування для Статистичного Дослідження Генераторів Випадкових Чисел / Семаньків М.В. Іляш Ю.Ю., Даріуш Саля // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – C.126-129. ISBN 978-617-7468-26-3

Mykhailo HROKHOLA. Processing data of  lowcost ultrasonic 3d scanner / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 10 maja 2017. P. 262. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.

Іляш Ю. Кодування Рівнів Квантування для Ущільнення Інформації / Іляш Ю.// Інформаційні системи та технології: матеріали статей 7-ї Міжнародної науковотехнічної конференції, Коблеве – Харків, 10-15 вересня 2018 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.Г. Кобзєв. – Х.: ХНУРЕ, 2018. C.198-203. ISBN 987-617-7683-63-5

Кравець Р.В., Іляш Ю.Ю. Розширення функціональних можливостей додатків GOOGLE APPS за допомогою Google apps scripts. // «Молодь: освіта, наука, духовність» Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, 17-19 квітня 2018, м. Київ – Університет «Україна», с. 196-197.

Горєлов В.О. Методи ущільнення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх [Текст] // В.О. Горєлов, Іляш Ю.Ю., В.А. Ровінський / Управління розвитком складних систем. – 2018. №35. – С. 93-104.

2019

Ilyash Y. Generation of service information in adaptive data compression methods [текст] // Ilyash Y / Вісник університету “Україна”. Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика   №1 (22), 2019. – С.280-286

Головко Р.А. МЕТОДИ КОМПРЕСІЇ МОВНИХ СИГНАЛІВ/ Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity: тези доповідей ХVI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. У ІIІ част., ч. IІ. — К. : Університет «Україна», 2019. — 400 с. Науковий керівник: Іляш Ю.Ю., к.т.н., доцент 361 – 363 c

Valentyn NYKALAICHUK Video Games in Education / 56 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019.. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.

Andrii CHYHARIVSKII Methods and Means of Improving the Process of Visual Perception of Information / 56 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019.. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.

Roman TERSHAK Using WebAssembly in Modern Web Applications /56 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019.. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Yurii Iliash.

Valentyn NYKALAICHUK VIDEO GAMES IN EDUCATION. Opiekun naukowy: doc. dr inż. Yurii Iliash. 60. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 309.

Andrii CHYHARIVSKII USING TESSERACT FOR TEXT RECOGNITION Opiekun naukowy: dr inż. Yurii Iliash. 60. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH  5 grudnia 2019 P. 159.

Roman TERSHAK USING WEBASSEMBLY IN MODERN WEB-APPLICATIONS. Opiekun naukowy:  dr inż. Yurii Iliash. 60. Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH 5 grudnia 2019 P. 160.

Міжнародна науковотехнічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління», грудень  2019

  1. Використання Технології WebAssembly у Сучасних
    Веб-додатках

Роман Тершак, Юрій Іляш

  1. Використання Tesseract для Оптичного Розпізнавання Символів

Андрій Чихарівський, Юрій Іляш

PROFESSIONAL (PROFESSIONAL) EXPERIENCE

Since 1989 he has been a student of Ivano-Frankivsk Secondary School I-III

Since 1999 a student of the Faculty of Physics and Mathematics (later the Faculty of Mathematics and Informatics) of Vasyl Stefanyk Precarpathian University

Since 2004, PhD student in the department of computer science, specialty 05.13.05 “Computer Systems and Components” of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

From 2002 to 2007 the teacher of informatics of the general school of І-ІІІ grades №20 (later Ivano-Frankivsk gymnasium №3), Ivano-Frankivsk

Since 2007 a lecturer of the Department of Informatics of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Since 2013 Associate Professor of Informatics Department of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

RESEARCH ACTIVITIES

Author of more than 30 scientific and methodological works, including articles, conference materials, patents, etc. in the field of technical and computer sciences.

Tutorial

Reads courses:

“Programming (Pascal, C ++)”,

“Information Theory and Coding”,

“Information Networks”

Scientific Interests

Encrypted encoding, redundancy of information flows.

Department of Computer Science
Precarpathian National University
Shevchenko str. 57
Ivano-Frankivs’k. 76018
Ukraine.
tel.: (0342) 59-60-86

e-mail: yurii.iliash(at)pu.if.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника