Освітні програми 122 Комп’ютерні науки перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує освітні, компоненті, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
Розроблено проектною групою на основі стандарту вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН України №962 від «10» липня 2019 року).

2021
2017