Наукова робота викладачів

Викладацький колектив працює над кафедральною науково-дослідною роботою «Теоретичні та методичні основи побудови комп’ютерних компонентів та систем на базі біторієнтованої вертикальної інфотехнології» (фундаментальна, ДР №0111U004751, керівник – д.т.н., професор Л.Б. Петришин). У контексті даної проблематики заплановано написання дисертаційних робіт, монографій, наукових статей, навчальних та методичних посібників. Науково-дослідна робота, яку виконують викладачі кафедри, спрямована на дослідження теоретичних основ, аналіз, розробку та обґрунтування ефективності застосування методів перетворення, цифрової модуляції, зменшення надлишковості, передавання-прийому та цифрового оброблення повідомлень в рекурсивних системах числення і розробці на їх основі елементів, пристроїв та систем вертикальної інформаційної технології.

Основні напрямки наукових досліджень полягають в формулюванні, постановці, дослідженні і вирішенні наукової проблеми створення інформаційної технології із застосуванням рекурентних та інших недвійкових методів кодування, реалізація якої дозволяє підвищити техніко-економічну ефективність впровадження та застосування інформаційних систем, що має важливе народногосподарське значення.

Результати досліджень ґрунтуються на узагальненні існуючих і розробці нових теоретичних положень, науково обґрунтованих методів і засобів формування, перетворення і цифрової обробки повідомлень.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри апробовані на університетських, всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях,  семінарах та тренінгах.

Також кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем  щороку організовуються і проводяться міжнародні науково-практичні конференції, за результатами яких публікуються матеріали статей:

 • Міжнародна науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління” CSYSC-2022 (19 грудня 2022 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” ІТКМ-2022 (15–16 грудня 2022 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” ІТКМ-2021 (05–10 липня 2021 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління” CSYSC-2020 (01–03 грудня 2020 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” ІТКМ-2020 (18 травня 2020 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” ІТКМ-2019 (20–25 травня 2019 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” ІТКМ-2018 (14–19 травня 2018 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління” CSYSC-2017 (10–12 квітня 2017 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” ІТКМ-2017 (15–20 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання” ІТКМ-2016 (23–28 травня 2016 року, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • Міжнародна науково-практична конференція ”Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” ІТКІ-2015 (27–29 травня 2015 року, м. Івано-Франківськ, Україна)

Узагальнюючі результати наукових досліджень викладачів кафедри належним чином відображені у низці монографій, збірках наукових статей, матеріалах конференцій, статтях, тезах доповідей, навчально-методичних посібниках. Щорічно викладачі кафедри публікують понад 50 науково-методичних публікацій як у вітчизняних, так і закордонних виданнях.

Здійснюється патентно-ліцензійна діяльність, зокрема, викладачами Петришин Л.Б., Семаньків М.В., Іляш Ю.Ю, Ровінський В.А. одержано патенти на винаходи.

Викладачі кафедри брали участь у гранті в партнерстві ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і міжнародного консорціуму з виконання проекту Erasmus+ №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine». Викладачі Горєлов В. О., Петришин Л. Б., Ровінський В. А., Іляш Ю. Ю. були  учасниками робочої та академічної груп даного проекту.