Освітні програми 122 Комп’ютерні науки другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує освітні, компоненті, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
Розроблено проектною групою на основі стандарту вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня (наказ МОН України №393 від «28» квітня 2022 року).

2022
2021
2016