Історія

Кафедра інформатики була створена у 2001 році, коли Україна почала здійснювати перехід до інформатизації суспільства, що характеризується зростанням ролі інформації у соціальних процесах, зростаючими потребами швидкості її перетворення, впровадженням електронно-обчислювальної техніки та заснованих на ній сучасних рішень інформаційної технології у всі сфери суспільного життя. З метою підготовки кадрів найвищої кваліфікації в галузі інформаційних технологій на потреби вищих навчальних закладів на кафедрі інформатики було відкрито постійну аспірантуру, в якій здійснюється підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.

Наказом ректора університету від 30 липня 2010 р. кафедру інформатики реорганізовано на дві кафедри: інформатики та інформаційних технологій.

Сьогодні до викладання базових предметів, окремих дисциплін за вибором навчального закладу чи спеціалізованих курсів за вибором студентів залучено провідних науковців галузей системотехніки, обчислювальних систем і мереж, автоматики і телемеханіки, мікропроцесорної техніки, кібернетики, операційного та прикладного програмного забезпечення. Основні теми наукових розробок колективу кафедри інформатики стосуються дослідження теоретичних основ перетворення форми інформації, теорії кодування, цифрової обробки та зменшення надлишковості повідомлень в розподілених інфосистемах, за якими успішно захищено та плануються захисти кандидатських дисертацій. Навчальний процес на напрямі “Інформатика” забезпечують викладачі кафедри інформатики у складі: доктора технічних наук, професор Л.Б. Петришина, 5-и кандидатів наук, доцентів: В.А. Ровінського, В.О. Горєлова, О.М. Дудки, Н.В. Превисокової, О.О. Власій, 3-х кандидатів наук М.Л.Петришина, М.В. Семаньків, Ю.Ю. Іляша, і 2х викладачів: О.Я. Гейко, В.З. Максимця.

Підготовка фахівців за спеціалізаціями: Інформаційні системи та технології, Інформаційні технології в освіті і науці здійснюється згідно з трьома вертикалями, в межах яких виокремлено: блок фундаментальних та загальних предметів, що включає гуманітарні та соціально-економічні дисциплін; блок програмного забезпечення, що включає предмети основ аналізу та проектування: алгоритмічного-, мікропрограмного-, системного-, операційного та прикладного рівнів програмування; блок технічного забезпечення, що включає предмети основ електроніки, цифрової та мікропроцесорної техніки, архітектури розподілених обчислювальних систем та комп’ютерних мереж.