Історія

Кафедра комп’ютерних наук та інформаціних систем була створена,початково, як кафедра інформатики, у 2001 році, коли Україна почала здійснювати перехід до інформатизації суспільства, що характеризується зростанням ролі інформації у соціальних процесах, зростаючими потребами швидкості її перетворення, впровадженням електронно-обчислювальної техніки та заснованих на ній сучасних рішень інформаційної технології у всі сфери суспільного життя.

До викладання базових предметів, окремих дисциплін за вибором навчального закладу чи спеціалізованих курсів за вибором студентів, було залучено провідних науковців галузей системотехніки, обчислювальних систем і мереж, автоматики і телемеханіки, мікропроцесорної техніки, кібернетики, операційного та прикладного програмного забезпечення. Основні теми наукових розробок колективу кафедри інформатики стосуються дослідження теоретичних основ перетворення форми інформації, теорії кодування, цифрової обробки та зменшення надлишковості повідомлень в розподілених інфосистемах, за якими успішно захищено та плануються захисти кандидатських дисертацій.

З метою підготовки кадрів найвищої кваліфікації в галузі інформаційних технологій на потреби вищих навчальних закладів на кафедрі інформатики було відкрито постійну аспірантуру, в якій здійснювалась підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.

Навчальний процес на каф. інформатики, в різний час, забезпечували викладачі кафедри інформатики у складі: доктора технічних наук, професора Петришина Л.Б., к.т.н., доц. Ровінського В.А., к.т.н. доц.Горєлова В.О., к.пед.н. доц. Дудки О.М., к.пед.н. доц. Дудки В.В., доц. к.ф-м.н.Возняк Л.С., к.т.н., доц. Превисокової Н.В.,  к.т.н., доц. Власій О.О., к.ф-м.н., Власій О.Д., к.т.н. Семаньків М.В., к.т.н. Іляша Ю.Ю., викл. Гейко О.Я., викл. Максимця В.З. За сумісництвом працювали к.т.н., доц.Малько О.Г., к.т.н., доц. Добров Є.Є., к.т.н., доц. Савюк Л.О., та викл.Никорак Я.Я.

З вересня 2006 р. на кафедрі інформатики почав працювати к.т.н., доц.Горєлов В.О. Наказом ректора від 30 липня 2010 р. кафедру інформатики реорганізовано на дві кафедри: інформатики та інформаційних технологій. В 2012 р. кафедру залишила доц. к.ф-м.н.Возняк Л.С. Також, з вересня 2012 р. на кафедрі інформатики працює к.т.н., доц.Ровінський В.А.

В 2014 р. кафедру залишив к.п.н., доц. В.В.Дудка. В 2015 р. кафедру залишив к.ф-м.н. О.Д.Власій.  З листопада 2017 р., на кафедрі працює к.т.н. Петришин М.Л. З листопада 2018р на кафедрі працює ас. Ізмайлов А.В.

До 2018 р, підготовка фахівців здійснювалась за спеціалізаціями: Інформаційні системи та технології, Інформаційні технології в освіті і науці.

В серпні 2018р. кафедру залишили к.пед.н., доц. Дудка О.М.,  к.т.н., доц. Власій О.О. Водночас, наказом ректора кафедру інформатики перейменовано на “Кафедру комп’ютерних наук та інформаціних систем”.

На даний час навчання здійснюється за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” згідно з трьома вертикалями, в межах яких виокремлено: блок фундаментальних та загальних предметів, що включає гуманітарні та соціально-економічні дисциплін; блок програмного забезпечення, що включає предмети основ аналізу та проектування: алгоритмічного-, мікропрограмного-, системного-, операційного та прикладного рівнів програмування; блок технічного забезпечення, що включає предмети основ електроніки, цифрової та мікропроцесорної техніки, архітектури розподілених обчислювальних систем та комп’ютерних мереж.