Стратегічний напрямок наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень полягають в формулюванні, постановці, дослідженні і вирішенні наукової проблеми створення інформаційної технології із застосуванням рекурентних та інших недвійкових методів кодування, реалізація якої дозволяє підвищити техніко-економічну ефективність впровадження та застосування інфосистем, що має важливе народногосподарське значення.

Результати досліджень ґрунтуються на узагальненні існуючих і розробці нових теоретичних положень, науково обґрунтованих методів і засобів формування, перетворення і цифрової обробки повідомлень.

Розроблено теоретичні основи взаємоперетворень основних систем дискретних функцій, що породжують відповідні коди чи кодові системи. Розробка полягала в узагальненні, визначенні нових функцій теоретико-числових перетворень і їх класифікації. Це дозволило визначити повну взаємовідповідність систем функцій з кодовими системами, які ними породжуються, визначити їх властивості і обґрунтувати ефективність переходу до кодових систем Галуа, в результаті чого забезпечити реалізацію ефективних процедур перетворення форми і цифрової обробки повідомлень.

На підставі узагальнення теорії цифрових згорток в полях Галуа і дискретних перетворень Ганкеля-Тоепліца розроблені методи кореляційного прийому з виправленням одиничних і пакетів помилок, які дозволили підвищити достовірність прийому повідомлень і реалізувати алгоритми та засоби синхронізації і швидкого декодування послідовностей Галуа.

На базі закону рекурсивного формування послідовностей запропоновано метод та структури спецпроцесорів із паралельним виконанням арифметичних операцій безпосередньо в рекурсивних кодах, який дозволив ліквідувати міжрозрядні переноси та забезпечити підвищення швидкодії процесу обробки і регулярності операційного середовища.

Запропонована процедура скорочення кількості службової інформації є основою методики зменшення надлишковості формування потоків і архівування повідомлень в одно- та багатоканальних системах, на базі котрої запропоновано схемотехніку кодування і алгоритми декодування даних, реалізація яких забезпечує підвищення ефективності використання ресурсів каналів і системної пам’яті.

На підставі число-імпульсних методів розроблені ефективні інтегрально-імпульсні методи і засоби ідентифікації імпульсних джерел повідомлень з цифровою модуляцією кодами Галуа, які дозволили визначати в реальному часі інтегральну характеристику і миттєву активність джерела, що забезпечило підвищення достовірності і завадозахищеності декодування інформації.

Розроблені методики аналого-цифрового перетворення, які базуються на єдиному підході до перетворення форми інформації, що передбачає деталізацію первинного перетворювача на перетворювач фізичного параметру в електричний і міжбазисний перетворювач, виходячи з чого вперше запропоновані:

методи рекурсивного, реверсивного, ноніусного, розрідженого та комбінованого зчитування, що дозволили розробити перетворювачі переміщень на кодових шкалах Галуа, використання яких забезпечило підвищення точності, завадозахищеності, достовірності перетворення, зменшення часу позиціонування і габаритних розмірів кодових шкал;

методи скануючого, слідкуючого, паралельного і імовірнісного аналого-цифрового перетворення з вихідними рекурентними кодами, які дозволили розробити перетворювачі підвищеної точності і швидкодії з більш простою і регулярною архітектурою. Використання методу Монте-Карло дозволило здійснити розділене вимірювання “+” та “-” складових сигналів, а також векторне перемноження кількох величин.

Розроблена методика розділеного індивідуального необмеженого багатопроцесорного доступу до системних ресурсів, на підставі якої запропонована пам’ять з адресуванням в рекурсивних кодах як центральний елемент радіально-кільцевої мережі, використання котрої дозволило підвищити живучість і пропускну здатність інформаційної системи.

З метою високоефективної реалізації основних системних функцій вертикальної інформаційної технології формування, перетворення, цифрової модуляції, руху, декодування, цифрової обробки повідомлень і багатопроцесорного доступу до системної пам’яті розроблений комплекс технічних і алгоритмічних засобів з використанням рекурсивних кодових систем, а на їх основі – інформаційні системи, які володіють за рядом показників покращеними техніко-економічними характеристиками в порівнянні з системами, які функціонують з використанням відомих кодів.

В навчальний процес впроваджені результати теоретичних розробок і методики перетворення форми та цифрової обробки інформації в рекурсивних кодових системах, на базі яких запропонована методологія реалізації вертикальної інформаційної технології.