Vitalii Horielov

associate professor, department of computer science,

teacher

 

AboutPublicationsSocial activitiesStudent science researchContacts

Department of computer science

Vice-Dean for international relations, faculty of mathematics and computer science

EDUCATION

– July 2003: Ph.D. title in Technical Sciences (spec. – 05.11.13), Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.

– 1999 – 2001: postgraduate studies “Devices and methods for control and determination of substances composition”; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

– 1998: Ivano-Frankivsk Technical University of Oil and Gas, spec. “Devices of non-destructive testing in technical and medical diagnostic”;

DEGREE

Ph. D.

ACADEMIC STATUS

associate professor, department of computer science, Kyiv, 2009.

LANGUAGES

  – native;

HOBBY

Hiking
Snowboarding
Backcountry
Photography

1. Горєлов В. О., Кісіль І. С. Вибір методу для вимірювання динамічного поверхневого натягу. – Методи і прилади контролю якості. – 2000. – №5. – С. 92-99.

2. Горєлов В. О., Кісіль І. С. Використання відеотехніки для вимірювання поверхневого натягу методом лежачої краплі. – Методи і прилади контролю якості. – 2000. – №6. – С. 37-39.

3. Горєлов В. О. Способи апроксимації меридіональних перерізів капілярних поверхонь при визначенні поверхневого натягу методом лежачої краплі. // Методи і прилади контролю якості. – 2001. – №7. – С. 43-46.

4. Горєлов В. О. Шляхи підвищення точності визначення поверхневого натягу рідин мето­дом лежачої краплі. // Методи і прилади контролю якості. – 2002. – №8. – С. 47-50.

5. Горєлов В. О., Кісіль І. С. Вибір методики сегментації капілярних поверхонь при визна­чен­ні поверхневого натягу на границях розділу фаз. //  Міжнародний н/т журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. – 2001. – №8. – С. 55-58.

6. Горєлов В. О., Кісіль І. С. Процес утворення лежачої краплі та вимірювання поверх­не­вого натягу рідин однойменним методом. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002. – №460. – С. 109-114.

7. Горєлов В. О. , Кісіль І. С. Застосування оптичної телевізійної системи для визначення поверхневого натягу рідин методом лежачої краплі. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2002. – №24. – С. 53-56.

8. Горєлов В. О. Спосіб визначення поверхневого натягу рідин на межі розділу рідина-повітря. // “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. Збірник наукових праць. – 2002. – №8. т. 1. –  С.117-119.

9. Горєлов В. О., Кісіль І. С. Вимірювання поверхневих властивостей на границях розділу фаз. // Матер. н/т конференції “Підвищення ефективності використання поверхнево-активних речовин в нафтогазовидобутку”. – Івано-Франківськ, ІФДТУНГ. – 2000. С. 119-122.

10. Горєлов В. О., Кісіль І. С. Прилад для вимірювання поверхневого натягу пенетрантів методом лежачої краплі. // Матер. н/т конференції “Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання”. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ. – 2002. С. 98-100.

11. Методика вимірювання поверхневого натягу методом лежачої краплі. // Матер. н/т конференції професорсько-викладацького складу. Івано-Франківськ, ІФДТУНГ. – 2000. – С.18-20.

12. Пат 48429А Україна, МКИ G01N12/02. Спосіб визначення поверхневого натягу і пристрій для його реалізації / Горєлов В. О., Кісіль І. С. – №2001075192; заявл. 20.07.2001; опубл. 15.08.2002, Бюл. №8.

13. Горєлов В. О. Дранчук М. М. Вимірювання поверхневого натягу чистих рідин і розчинів методом лежачої краплі. // Методи і прилади контролю якості. – 2003. – №10. – С. 31-35.

14. Горєлов В. О. Метрологічний аналіз приладу ВПНО-1 для вимірювання поверхневого натягу рідин і розчинів методом лежачої краплі. // Методи і прилади контролю якості. – 2003. – №11. – С. 57-61.

15. Горєлов В. О. Удосконалена методика вимірювання поверхневого натягу рідин методом лежачої краплі. // Матер. н/т конференції “Приладобуду­вання 2004: стан і перспективи”. – Київ НТУУ “КПІ”. – 2004. С. 46-47.

16. Горєлов В. О., Кісіль Р. І., Бондар Р.Т., Степанюк Я. Визначення крайового кута змочування рідинами поверхонь твердих тіл шляхом вимірювання геометричних розмірів лежачої краплі. // Методи і прилади контролю якості. – 2004. – №12. – С. 38-42.

17. Геоінформаційні системи у моніторингу технічного стану ділянок нафтогазопроводів. // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. – 2007. – №1(11). – С. 21 –26.

18. Іляш Ю. Ю. Горєлов В. О. Адаптивне зменшення надлишко­вості даних на базі поліномі­альних методів передбачення. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – №2. – С. 138-140.

19. Горєлов В. О. Паралельне декодування даних, отриманих на основі кодів Хаффмена. // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. – 2008 – №2(14) – С.  5 – 11.

20. Горєлов В. О. Прикладні аспекти застосування вейвлет-перетворень у інформаційних системах.  // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. – Івано-Франківськ, 2011. – № 1 (19). – С. 22–25.

21. Горєлов В.О. Аналіз ефективності застосування базисів та систем функцій для вейвлет-аналізу. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: третя міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2011 р.: тези доп. – Вінниця, 2011. – С. 168–169.

22. Горєлов В. О. Оптимізація процедури декодування даних, отриманих на основі кодів Хаффмена.  // Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості: праці другої наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців, 30-31 травня 2011 р. – Одеса, 2011.  – С. 76–77.

23. Горєлов В. О. Науково-дослідницька діяльність студентів у вищому навчальному закладі. // Матеріали VI  міжвузівської обласної методичної конференції “Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів”. – Суми – 2012.

24. Method of ternary subtractive-additive numbers presentation  —  Metoda trójkowej subtraktywno-addytywnej prezentacji liczb / Mykhailo Petryshyn, Tetyana Volchok, Vitaliy Goryelov // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25, s. 197–202. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ. — Artykuły laureatów 49 Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej.

25. В. О. Горєлов, Т. С. Волчок. Дослідження систем функцій трійкового симетричного числення. / Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації”. М. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. – Вінниця, ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2013. – С. 65-66.

26. Збірник тестових завдань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Прикладна математика» /За ред. д. ф.-м. н. Р. А. Заторського, к. ф.-м. н. Махнея. – Івано-Франківськ: Голіней, 2014. – 204 с.

27. Applied aspects of wavelet transform / Vitaliy Goryelov, Tetiana Volchok // w: Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: ISBN 978-83-7464-732-8. — S. 706–710.

28. Горєлов В. О. Надлишковість Фібоначчі-подібних систем кодування / Горєлов В. О. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.95-96.

Заступник декана факультету математики та інформатики із міжнародного співробітництва. Організація спільного навчання 2 ступеню між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Науково-технологічним університетом Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

ГО Івано-Франківська регіональна фундація “Карпатські стежки” http://stezhky.org/. Один із найскладніших проектів фундації: відновлення туристичного притулку на полонині Плісце http://stezhky.org/?m0prm=49&m1prm=91&m2prm=76. Активна фаза робіт тривала з 2005 по 2008 р. Участь у екологічних акціях фундації брали також студенти спеціальності “Інформатика”.

1. Романів Тарас. Дослідження ефективності захисту інформації на основі автоматизованого тесту Тюрінга // Еврика – ХІ: збірник студентських наукових праць. ­ Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. (Керівник доц., к.т.н., Горєлов В.О.)

2. Use of ternary notation in information technology / Tetyana VOLCHOK // Sesje studenckich kół naukowych.  Tom 1/2012.  Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego.  Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego . Kraków, 10 maja 2012. P. 296. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Vitaliy Goryelov

3. Method of ternary subtractive-additive numbers presentations / Mykhailo Petryshyn, Tetiana Volchok // Sesje studenckich kół naukowych.  Tom 1/2012.  Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego.  Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego . Kraków, 10 maja 2012. P. 298. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Vitaliy Goryelov

4. Exploring of pseudo-random sequence’s generating methods.  / Taras Chuchvara // Sesje studenckich kół naukowych. Tom 1/2012.  Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego.  Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego . Kraków, 10 maja 2012. P. 301. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Vitaliy Goryelov

5. Stosowanie aproksymacji drugiego rzędu w celu redukcji nadmiarowości informacji / Khrystyna Nykolaychuk // Sesje studenckich kół naukowych.  Tom 1/2012.  Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego.  Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego . Kraków, 10 maja 2012. P. 301

6. Петришин М. Фрактальне моделювання в кодуванні двовимірних джерел інформації. // Еврика – ХІІІ: збірник студентських наукових праць. ­ Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С.241 – 242. (Керівник доц., к.т.н., Горєлов В.О.)

7. Понайда У. Методологія детектування рухомих об’єктів у півтоновому полів. // Еврика – ХІІІ: збірник студентських наукових праць. ­ Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С.247 – 248. (Керівник доц., к.т.н., Горєлов В.О.)

8. Applied aspects of wavelet transform / Artem Izmailov, Anastasia Kostiuk, Tetyana Volchok, Mykhailo Petryshyn. // Materiały 50 Konferencji Pionu Hutniczego pod redakcją Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego. ISSN 1732-2529. Tom 1/2013, P. 220. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Vitaliy Goryelov.

9. Ternary symmetrical functions  / Tetyana Volchok // Materiały 50 Konferencji Pionu Hutniczego pod redakcją Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego. ISSN 1732-2529. Tom 1/2013, P. 227. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Vitaliy Goryelov.

10. Badanie metody w celu idenryfikacji rastrowych obrazów grafcznych / Diana Daskalchuk //  Materiały 50 Konferencji Pionu Hutniczego pod redakcją Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego. ISSN 1732-2529. Tom 1/2013, P. 250. Opiekun naukowy referatu: doc. dr Inż. Vitaliy Goryelov.

11. Мельник Ігор. Методи частотно-часового аналізу. // Еврика – XV: зб. студ. наук. праць. – Івано-Фраківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. – С. 252 – 254.  (Керівник доц., к.т.н., Горєлов В.О.)

12. Ternary huffman tree coding / Ihor Melnyk  // 51 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 8 maja 2014. P. 278. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.

13. Emotion recognition methods in control systems / Oleksandr Khromiak // 51 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 8 maja 2014. Opiekun naukowy referatu: doc. dr inż. Vitaliy Goryelov.

14. Signal decomposition techniques on ternary symmetrical functions / Tetiana Volchok, Mykhailo Petryshyn, Artem Izmailov, Anastasia Kostiuk // 51 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 8 maja 2014. P. 286. Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.

15. Kirill Dyhokh, Vitaliy Goryelov. WEB-programming with minimum latency of client-server communication // Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego. – P.296.

16. Oleh Havryshchuk, Vitaliy Goryelov. Methods for solving assignment problems with heterogeneous restrictions // Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego. – P. 301.

17. Yulia Pakaliuk, Vitaliy Goryelov. Automatic licence plate recognition in traffic management systems // Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego. – P. 311.

18. Vasyl Petrenii. A mobile android-based application for runner’s landing acceleration monitoring / Vasyl Petrenii, Vitalii Romaniv, Mykhailo Shevchuk, Vitaliy Goryelov // Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego. – P. 313.

Department of computer science,

faculty of mathematics and computer science

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Taras Shevchenko str., 57,

Ivano-Frankivsk, Ukraine,

76018

Tel.: +38 (0342) 59-60-86,

e-mail: vitaliy.goryelov()pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника