Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

1. Нормативні навчальні дисципліни

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Фізична культура
Анотація Робоча програма з фізичної культури для студентів 1-2 курсу за всіма напрямками підготовки та спеціальностями Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.
Даний предмет вивчає соціально-виховний процес цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами, натуральними силами природи, гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров’я, розвитку рухових якостей, вдосконалення морфологічних та функціональних можливостей, формування та покращення головних життєво важливих рухових навичок та вмінь, а також пов’язаних з ними знань, забезпечення готовності людини до активної участі в суспільному, виробничому та культурному житті.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції
семінарські заняття / практичні / лабораторні 248
самостійна робота 496
Викладач Бублик Сергій Анатолійович
Семестр 1-4
Форма контролю
Детальніше Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Анотація Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» входить до циклу загальної підготовки, базується на теоретичних принципах та практичних компетентностях зі шкільного курсу української мови та літератури, історії. Основними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами в школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного й писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 2
семінарські заняття / практичні / лабораторні 28
самостійна робота 60
Викладач Пітель Віра Мирославівна
Семестр 3
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Історія України
Анотація Історія України – дисципліна, яка формує ідентичність і національну самоповагу, адже історія культури концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як національна мова, традиції та історична пам’ять. Вводячи студентів спеціальності 014.04 – середня освіта (математика) у світ української культури з її основними науковими проблемами і дискурсами, ми намагаємося представити головні історичні віхи становлення та розвитку української культури, простежити процес формування національно-культурних цінностей із «задньою думкою», що засвоєні уміння і навички, знадобляться їм для роботи в навчальних закладах середньої освіти.
Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, у взаємозв’язку з суспільно-політичними та економічним процесами, співвідношенню загальнолюдських та національних культурних цінностей, традиціям та новаціям у культурі тощо. Розглядаються й проблеми збереження національних культурних традицій в народному середовищі, а також виділяється увага небезпекам, що постають нині перед українським і світовим соціумами – гендерна ідеологія, ЛГБТ-«мислення», ювенальна юстиція тощо. За нашим задумом, поінформовані студенти у майбутньому зможуть інформувати про зазначені цивілізаційні виклики і учнів ЗОШ.
Студент повинен засвоїти весь матеріал з історії України при допомозі поданих викладачем методичних рекомендацій, підготовлених семінарських занять, самостійної роботи, колоквіумів. Засвоїти важливі дати з історії України, орієнтуватися у визначенні історичних епох, їх основних проблем.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Єгрешій Олег Ігорович
Семестр 1
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Історія української культури
Анотація Історія української культури – дисципліна, яка формує ідентичність і національну самоповагу, адже історія культури концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як національна мова, традиції та історична пам’ять. Глибоке вивчення й осмислення своєрідності, самобутності розвитку української культури, об’єктивне бачення сучасних концепцій та різного роду наукових тлумачень щодо історико-культурних подій від ранніх часів до нині сприятимуть формуванню у студентів наукового світогляду, підвищенню загально – культурного рівня, вихованню у них високих морально-етичних якостей, розширенню загальнотеоретичних та специфічних знань на основі опанування національними та загальнолюдськими цінностями в галузі культури і мистецтва.
Своєрідність культури та процесів її функціонування розкривається в її здатності бути особливою формою людського буття, а не слугувати тільки предметом споглядання та пізнання або бути благом чи сукупністю благ, здатних забезпечити комплекс культурних запитів та потреб людини і суспільства.
Вводячи студента у світ української культури з її основними науковими проблемами і дискурсами, автор намагається представити головні історичні віхи, викладає процес становлення усіх напрямів розвитку культури, простежити процес формування національнокультурних цінностей, поширення нових стилів мистецтва, констатовано зв’язок часів через збереження і розвиток культурних традицій у контексті сучасного культурологічного підходу до культури України як комплексної системи. Автор прагне розглядати історію української культури крізь призму трьох основних проблем: творення певного типу суспільства – умовно кажучи, певної цивілізації; системи спільних цінностей – матеріальних, духовних; та розвитку менталітету історичної людини тобто ідеології. Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними процесами, співвідношенню загальнолюдських та національних культурних цінностей, традиціям та новаціям у культурі тощо. Розглядаються й проблеми збереження національних культурних традицій в народному середовищі, що і зробило можливим українське культурне відродження і появу незалежної української держави у ХХ ст.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Новосад Марія Гнатівна
Семестр 8
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Філософія
Анотація Предмет «Філософія» читається студентам четвертого курсу спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». В межах лекційного викладу та семінарської практики з «Філософії» акцент робиться на історико-філософській складовій напрямів думки, а також на опрацюванні ключових ідей та понять, аналізі сучасних підходів до
Курс лекцій присвячено основним тенденціям, характерним для розвитку античної, середньовічної, ренесансної, новочасної (з особливим акцентом на німецькій класиці) філософії та особливостям сучасного етапу розвитку філософського осягнення світу, актуальному стану розвитку філософських уявлень про буття, свідомість, пізнання, метод, людину, культуру та цивілізацію, суспільство та історичний процес.
Зміст семінарських занять цілком корелює з лекційним матеріалом, оскільки їхня мета полягає у поглибленому вивченні матеріалу, що, як передбачається, дозволить студентам виробити власну світоглядну позицію. Завдання, які покликана вирішити пропонована дисципліна, включають не лише засвоєння певних знань з таких галузей філософії, як історія філософії, онтологія, гносеологія, методологія, філософська антропологія, філософія культури та історії, соціальна філософія, але й набуття студентами вмінь опрацьовувати самостійно навчальну літературу, критично мислити
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Гайналь Тетяна Олександрівна
Семестр 7
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Політологія
Анотація Програма курсу спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань з «Політології». Сьогодні цілком очевидно, що політика знаходиться в центрі практично всіх суспільно-політичних тай навіть соціально-економічних перетворень, впливаючи як безпосередньо, так і опосередковано на інтереси всіх людей на земній кулі. Тому при вивченні політичної науки дуже важливо навчитися аналізувати процеси і явища, виявляти причини, що їх породжують, їх сутність, характерні ознаки та особливості. Політична наука представляє собою міждисциплінарну інтегруючу науку, для вивчення якої потрібні досягнення багатьох гуманітарних наук. Політична наука (політологія) в Україні досліджує політичну систему суспільства, інституціональні форми, функції, типології влади, засоби і цілі політики, політичні процеси (управління та ін.), аналізує теорії внутрішньої та зовнішньої політики, політичної стратегії і тактики, техніку організації влади, прийняття
рішень, роботи апаратів управління, виборчих процесів, діяльності політичних партій, політичної еліти та лідерів.
Політологія покликана сприяти подоланню стереотипних уявлень про політику як протистояння, конфлікти і утвердження в суспільстві свідомості її розуміння як засобу агрегування і артикуляції суспільних інтересів індивідів, досягнення консенсусу.
Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з політичної історії, теорії міжнародних відносин, філософії тощо.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є головні ідеї, концепції та теоріїпровідних теоретиків політичної науки, феномен політичної влади, закономірності її функціонування і використання в державно організованому суспільстві. Стосовно розуміння предмета політології виділяють два підходи: плюралістичний і моністичний. Прихильники плюралістичного підходу включають до політології різні дисципліни: історію політичних і правових учень, політичну соціологію, політичну філософію, політичну географію. Прихильники моністичного напрямку розглядають політологію як
окрему галузь дослідження зі специфічними методами. Так, у французьких та італійських посібниках термін «політологія» застосовується для позначення дисципліни, яка вивчає політичні режими, інститути, елементи громадянського суспільства. В англо-американській традиції відповідна дисципліна називається «порівняльним правлінням».
Політологія в моністичному значенні включає два аспекти: етатистський (державознавчий), який охоплює коло проблем, пов’язаних із функціонуванням державних інститутів; кратологічний, що вивчає владні відносини на всіх рівнях суспільства.
Основним завданням вивчення дисципліни є набуття студентами певних умінь і навичок необхідних для формування позиції свідомого громадянина у політичному
процесі. Зокрема, через підвищення рівня політичної культури, рівня політичної свідомості, проведення об’єктивного аналізу функціонування політичної системи та її інститутів, а також здійснення оптимального вибору у формуванні напрямків і способів власної політичної активності.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Міщук Мар’яна Богданівна
Семестр 7
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Економіка
Анотація Економіка – це наука про виробничі відносини між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і послуг з метою одержання максимального
задоволення потреб за умов обмежених ресурсів.
Об’єктом економіки є економічні явища та процеси на мікро-, макро та глобальному рівнях.
Предмет економіки – виробничі відносини в їх взаємодії з продуктивними силами.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку та теорія мікроекономіки
Змістовий модуль 2. Функціонування національної економіки та світове господарство.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Ємець Ольга Іванівна
Семестр 7
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Безпека життєдіяльності і цивільний захист
Анотація Дисципліна “Безпека життєдіяльності і цивільний захист” орієнтована у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів уявлення про теоретичні та наукові основи забезпечення індивідуальної та колективної безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Ця дисципліна належить до фундаментальних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх фахівців у галузі технічних наук та інформаційних технологій.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Борик Віктор Васильович
Семестр 7
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус

1.2 Цикл професійної підготовки

1.2.1 Теоретична підготовка

Іноземна мова (англійська)
Анотація Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська)» розрахована на студентів, які вивчали англійську мову в загальноосвітніх навчальних закладах та мають відповідний рівень підготовки. Курс передбачає комплексне викладання мови: всі аспекти мови вивчаються паралельно з розвитком мовленнєвих навичок та вмінь і навчанням спілкуванню, приділяючи особливу увагу професійній лексиці в контексті відповідних аутентичних матеріалів.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції
семінарські заняття / практичні / лабораторні 90
самостійна робота 180
Викладач Турчин Оксана Володимирівна
Семестр 1-2
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Математичний аналіз
Анотація Курс «Математичний аналіз» є обов’язковою дисципліною циклу професійної підготовки для спеціальності 126 Інформаційні системи та технології факультету математики та інформатики, за якою вчаться студенти факультету.
Послідовність вивчення тем, розподіл матеріалу, методичні шляхи та організаційні форми навчання можуть бути змінені лектором за узгодженням з кафедрою та врахуванням предметних зв’язків із суміжними навчальними дисциплінами.
Математичний аналіз як математична дисципліна дає теоретичні і практичні навички з теорії дійсних чисел, розширює поняття та практичні знання з теорії границь числових послідовностей та числових функцій. Теоретичні основи вивчення функціональних рядів і послідовностей застосованих до інтегралів від раціональних, ірраціональних та трансцендентних функцій; застосовувати елементи теорії інтегрального числення для функції однієї змінної для розв’язування фізичних та геометричних задач; вміти досліджувати числові та степеневі ряди, застосовувати елементи теорії рядів до розв’язування практичних задач.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 48
семінарські заняття / практичні / лабораторні 72
самостійна робота 240
Викладач Соломко Андрій Васильович
Семестр 1-2
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Алгебра і геометрія
Анотація Вивчення даної дисципліни дозволяє навчитись використовувати математичні (аналітичні) методи при описі та вивченні фізичних, технічних, технологічних та інших процесів.
Знання систем лінійних рівнянь, основ векторної алгебри, рівнянь прямої і площини у просторі дозволить вирішувати та аналізувати системи лінійних рівнянь, вирішувати задачі аналітичної геометрії і математичного аналізу, застосовувати на практиці отримані знання, обґрунтовувати отримане рішення, проводити аналіз отриманого рішення, застосовувати математичні методи до розв’язання прикладних технічних та технологічних задач.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ліщинський І.І.Микицей О.Я.
Семестр 1
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Дискретна математика
Анотація Навчальна дисципліна «Дискретна математика» знайомить студентів з основними
галузями дискретної математики: теорією множин та відношень, комбінаторним аналізом множин та мультимножин, теорією графів та криптографією.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Заторський Роман Андрійович
Семестр 3
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Теорія ймовірностей та математична статистика
Анотація Курс “ Теорія ймовірностей та математична статистика ” входить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін. Згідно навчального плану передбачено 90 навчальних годин, з яких 14 години лекційних, 16 години практичних і 60 годин самостійної підготовки.
Завершується курс заліком.
Для засвоєння курсу необхідні знання з шкільного курсу математики (вступу до математичного аналізу та комбінаторики). Розглядаються основні методи теорії ймовірностей та математичної статистики та їх використання в сфері інформаційних технологій.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Івасюк І.Я.
Семестр 3
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Математична логіка та теорія алгоритмів
Анотація Апарат математичної логіки і теорії алгоритмів є основою сучасних інформаційних та програмних систем, він належить до основних засобів моделювання різноманітних предметних областей. В загальносвітоглядному аспекті, поняття й методи математичної логіки дають обґрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання.
Математична логіка та теорія алгоритмів мають чітко окреслене прикладне спрямування. Саме апарат математичної логіки (алгебра логіки) лежить в основі схемотехніки комп’ютерів. Теорія алгоритмів безпосередньо пов’язана з теорією керування, вона є теоретичним фундаментом програмування й інформатики. Мови програмування базуються на уточненнях поняття алгоритму. Розвиток інформаційних технологій та пов’язана з цим поява нових задач і проблем ведуть до залучення для їх розв’язку все нових понять і засобів математичної логіки та теорії алгоритмів. Це теорія доведень, нетрадиційні логіки (багатозначні, інтуїціоністські, модальні, темпоральні, епістемічні, динамічні, програмні, можливісні), метод нерухомої точки, теорія обчислень тощо.
Результати, отримані в області математичної логіки й теорії алгоритмів, та задачі, які розв’язуються їх засобами і методами, знаходять різноманітні й ефективні застосування в різних сферах діяльності людини. Ідеї та методи математичної логіки й теорії алгоритмів глибоко пронизують математику та інформатику.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 40
семінарські заняття / практичні / лабораторні 50
самостійна робота 180
Викладач Семаньків Марія Василівна
Семестр 1-2
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Диференціальні рівняння
Анотація Навчальна дисципліна «Диференціальні рівняння» є однією з фундаментальних математи чних дисциплін і формує важливі навики практичної та наукової діяльності бакалавра спеціальностей «інформаційні системи та технології». Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм у курсах числових методів, теоретичної фізики, методів математичної фізики, багатьох дисциплінах спеціалізації, а також для моделювання різно манітних явищ і процесів. Вивчення дисципліни ґрунтується на курсах математичного і функціонального аналізу, алгебри, геометрії, теорії функцій.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Гой Тарас Петрович
Семестр 3
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Програмування
Анотація Мова С++ чинить значний вплив на сучасні засоби програмування. Синтаксис та стандарти мови стали базою для розробки нових мов. Завдяки своїй універсальності її часто використовують для опису алгоритмів та технологій програмування.
Дисципліна «Програмування» посідає чільне місце серед інших базових дисциплін. Гармонійне поєднання математичного і прикладного аспектів робить її
однаково привабливою як для теоретиків, так і для практиків. Дана формує важливі навики практичної та наукової діяльності бакалавра напрямів підготовки «інформатика». При вивчення цієї навчальної дисципліни використовуються поняття і методи теорії програмування, мов програмування, математичних дисциплін, теорії алгоритмів тощо.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 40
семінарські заняття / практичні / лабораторні 50
самостійна робота 180
Викладач Іляш Юрій Юрійович
Семестр 1-2
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Web-дизайн
Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни «Web-дизайн» є методи та засоби розробки дизайну веб-сторінок засобами HTML та CSS. Дисципліна є базовою для курсів «Крос-платформне програмування», «Корпоративні інформаційні системи» та «Web-технології».
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Ізмайлов Артем Вікторович
Семестр 1
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Структури даних
Анотація Широке розповсюдження інформаційних технологій, науково-технічний прогрес, проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери людської діяльності висувають нові, підвищені вимоги до підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій.
Сучасний професіонал у цій галузі повинен володіти цілим рядом компетенцій, серед яких особливе місце займають загальнонаукові та загальнотехнічні компетенції, або, іншими словами – фундаментальні знання. У загальному випадку, навчальна дисципліна «Структури даних» розглядає такі питання, як формалізація понять «структура даних», «алгоритм» та дослідження формальних алгоритмічних систем% загальні принципи побудови ефективних алгоритмів; сучасні методи дослідження та аналізу алгоритмів; способи та механізми реалізації ефективних алгоритмів у конкретних застосуваннях; класифікація завдань, визначення і дослідження класів складності; асимптотичний аналіз складності алгоритмів; дослідження та аналіз рекурсивних алгоритмів; отримання
явних функцій трудомісткості для порівняльного аналізу алгоритмів; розробка порівняльного оцінювання якості алгоритмів.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Никорак Ярослав Ярославович
Семестр 2
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Бази даних
Анотація Даний курс покликаний ознайомити студентів із загальною концепцією баз даних, як необхідного елементу сучасних інформаційних технологій; висвітлити теоретичні та організаційно-методичні питання розробки та функціонування баз даних; передбачає вивчення конкретних систем управління базами даних; набуття навиків практичної роботи по проектуванню баз даних, управлінню базою даних у середовищі визначених систем управління базами даних (СУБД), подальшу можливість використання нових принципів роботи з базами даних.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 12
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18
самостійна робота 60
Викладач Семаньків Марія Василівна
Семестр 3
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Прикладне програмування
Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни «Прикладне програмування» є методи розробки прикладного програмного забезпечення для платформи PC засобами С++, застосування алгоритмів та структур даних у програмному забезпеченні для розв’язання прикладних задач. Дисципліна базується на курсах «Програмування» та «Структури даних» і є базовою для вивчення курсів «Візуальне програмування систем» та «Системне програмування».
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ізмайлов Артем Вікторович
Семестр 3
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Крос-платформне програмування
Анотація Отримані у процесі вивчення дисципліни “Крос-платформне програмування” знання та навички є невід’ємним складовими формування професійної компетентності та важливим аспектом академічної і професійної підготовки студентів.
Програма дисципліни передбачає комплексне вивчення в рамках компетентнісного підходу основних аспектів методів проектування і програмування додатків, що можуть бути встановлені і використані на різних апаратних платформах. Курс крос-платформного програмування включає основні аспекти реалізації алгоритмів розв’язків різноманітних інженерних задач, є однією з базових дисциплін фахової підготовки студентів, базується на використанні сучасних технологій навчання.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Іляш Юрій Юрійович
Семестр 4
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Теорія систем
Анотація Мета проведення лекцій:
– ознайомити студентів із загальними принципами та практикою сучасних методів теорії
систем
– компенсувати брак новітніх підручників і посібників;
– прокоментувати контроверсійні, суперечливі погляди на певні проблеми;
-зосередитися на найбільш складних питаннях, у яких важко розібратися самостійно;
– формувати у тих, хто навчається, уміння слухати і усвідомлювати побачене і почуте;
-здійснювати такі важливі розумові операції як аналіз, синтез, порівняння тощо;
-здійснювати безпосередній контакт, емоційний і виховний вплив викладача на слухачів
(студентів), чого не може дати жодний підручник;
– найбільш ефективно окреслювати напрямки подальшої самостійної роботи.
Мета проведення практичних занять:
– засвоєння навичок здійснювати абстрактне представлення систем до рівня
математичних моделей різного ступеню деталізації;
– засвоєння навичок здійснювати лінеаризацію нелінійних систем різного порядку;
– засвоєння навичок дослідження на стійкість розв’язки системи та стани рівноваги;
– засвоєння навичок проводення досліджень математичних моделей на етапах синтезу та
аналізу.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 30
Викладач Малько Олександр Григорович
Семестр 4
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Об’єктно-орієнтоване програмування
Анотація Дисципліна «Об’єктно орієнтоване програмування» посідає важливе місце серед інших прикладних професійної підготовки. Дана дисципліна забезпечує оволодіння студентами теоретичних основ та навичок практичного застосування методів та засобів об’єктно-орієнтованого програмування в комп’ютерних системах та інформаційних технологіях. Формує важливі навики практичної та наукової діяльності студентів інженерних та дослідницьких напрямів підготовки. При вивчення цієї навчальної дисципліни використовуються знання основних розділів програмування, засвоєних при вивченні мови С++.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ровінський Віктор Анатолійович
Семестр 4
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Системне програмування
Анотація Даний курс призначений для ознайомлення студентів із архітектурою системного
програмного забезпечення (software architecture), освоїти програмування за допомогою мов низького рівня, навчитися використовувати апаратні ресурси комп’ютера, навчитися використовувати можливості операційних систем.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Гейко Орест Ярославович
Семестр 5
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Системи автоматизованого управління
Анотація Мета проведення лекцій:
● оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань із сучасних
методів дослідження об’єктів управління та поглибленими поняттями про АСУ
неперервної та перервної дії
● компенсувати брак новітніх підручників і посібників;
● прокоментувати контроверсійні, суперечливі погляди на певні проблеми;
● зосередитися на найбільш складних питаннях, у яких важко розібратися самостійно;
● формувати у тих, хто навчається, уміння слухати і усвідомлювати побачене і почуте;
● здійснювати такі важливі розумові операції як аналіз, синтез, порівняння тощо;
● здійснювати безпосередній контакт, емоційний і виховний вплив викладача на слухачів
(студентів), чого не може дати жодний підручник;
● найбільш ефективно окреслювати напрямки подальшої самостійної роботи.
Мета проведення практичних занять:
● набуття навичок методології системного підзоду при проектуванні АСУ;
● набуття навичок аналізу предметної області та проектування інформаційних систем;
● набуття навичок обрання оптимальних рішень при вирішені поставленої задачі;
● набуття навичок з структурного концептуального моделювання складних
програмних систем АСУ;
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 30
Викладач Малько Олександр Григорович
Семестр 6
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Комп‘ютерні системи і мережі
Анотація Дисципліна ―Комп‘ютерні системи і мережі є складовою підготовки бакалаврів
в галузі інформаційних технологій і сприяє формуванню у студентів системи знань у галузі теорії та практики проектування та застосування сучасних комп‘ютерних систем та мереж різних рівнів, їх програмного та апаратного забезпечення.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Превисокова Наталія Володимирівна
Семестр 6
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Теорія програмних систем
Анотація Мета проведення лекцій:
– оволодіння основнимии теоретичними поняттями теорії програмних систем
– компенсувати брак новітніх підручників і посібників;
– прокоментувати контроверсійні, суперечливі погляди на певні проблеми;
– зосередитися на найбільш складних питаннях, у яких важко розібратися самостійно;
– формувати у тих, хто навчається, уміння слухати і усвідомлювати побачене і почуте;
– здійснювати такі важливі розумові операції як аналіз, синтез, порівняння тощо;
– здійснювати безпосередній контакт, емоційний і виховний вплив викладача на слухачів
(студентів), чого не може дати жодний підручник;
– найбільш ефективно окреслювати напрямки подальшої самостійної роботи.
Мета проведення практичних занять:
– набуття навичок оперувати елементами програмної алгебри;
– набуття навичок складання програми простою мовою програмування;
– набуття навичок проводити синтаксичний та семантичний аналіз програми;
– набуття навичок побудови дерева синтаксичного виводу програми;
– набуття навичок побудови семантичних термів програми та обчислювати його значення;
– набуття навичок доводити часткову та повну коректність програм.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 30
Викладач Малько Олександр Григорович
Семестр 6
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Розробка мобільних додатків
Анотація Дисципліна “Розробка мобільних додатків” є складовою підготовки бакалаврів в
галузі інформаційних технологій і сприяє формуванню у студентів системи знань у галузі теорії та практики проектування і розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв.
Дисципліна знайомить слухачів із особливостями розробки програмного забезпечення для операційної системи Android. Студенти отримують практичні навички,
необхідні для проектування архітектури та розробки з використанням сучасних підходів на основі Android architecture components.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Горєлов Віталій Олевтинович
Семестр 6
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Аналіз і проектування інформаційних систем
Анотація Навчальна дисципліна «Аналіз і проектування інформаційних систем» за
напрямком підготовки «Інформаційні системи та технології» передбачає вивчення теоретичних положень та отримання практичних навичок, пов’язаних із
нормативно-технічною документацією на проектування і розроблення сучасних інформаційних систем, управління їх життєвим циклом та використанням сучасних
CASE–засобів.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Петришин Михайло Любомирович
Семестр 7
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Web-технології
Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни «Web-технології» є методи та засоби розробки функціоналу веб-сторінок на стороні користувача засобами JavaScript та AngularJS.
Дисципліна базується на курсах «Web-дизайн», «Об’єктно-орієнтоване програмування» та «Крос-платформне програмування».
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Ізмайлов Артем Вікторович
Семестр 7
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Вступ до спеціальності
Анотація Вивчення предмету «Вступ до спеціальності» за напрямком підготовки «Інформаційні системи та технології» передбачає формування у майбутніх фахівців знань про основи комп’ютерних інформаційних технологій, побудову та функціонування програмного забезпечення, а також набуття практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою і ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності для вирішення різноманітних завдань.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Петришин Любомир Богданович
Семестр 1
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Комп’ютерна електроніка
Анотація Основною метою навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка» є вивчення
методів побудови, функціонування та математичного опису елементів, функціональних вузлів та компонентів комп’ютерної електроніки , що використовуються в сучасних комп’ютеризованих інформаційних систем.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Петришин Михайло Любомирович
Семестр 3
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Чисельні методи
Анотація Даний курс належить до переліку дисциплін професійного циклу і полягає у
вивченні основних прийомів апроксимації функцій, числового диференціювання та інтегрування, наближеного розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем, звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь з частинними похідними, набутті практичних навичок вирішення практичних задач числового моделювання з використанням ЕОМ, формуванні навиків прикладних математичних обчислень, які необхідні при проведенні наукових досліджень та підготовці наукових робіт.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Василишин П. Б.
Семестр 4
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Архітектоніка інформаційних систем
Анотація Вивчення предмету «Архітектоніка інформаційних систем» за напрямком
підготовки «Інформаційні системи та технології» передбачає формування у майбутніх фахівців знань про компонування структури та складу комп’ютеризованих інформаційних систем, взаємозв’язків компонентів та методів розпаралелювання обчислень.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Петришин Любомир Богданович
Семестр 5
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Мікропрограмування
Анотація Вивчення предмету «Мікропрограмування» за напрямком підготовки «Інформаційні системи та технології» передбачає формування у майбутніх фахівців знань про основи програмно керованої обробки даних на рівні процесора та синтезу складних функцій із команд рівня мікропрограмування.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Петришин Любомир Богданович
Семестр 4
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Теорія інформації та кодування
Анотація Інформація та кодування – два основних поняття сучасних телекомунікаційних і
інформаційних систем і мереж. Інформація в технічному сенсі і методи її захисту від помилок, які виникають в результаті передачі повідомлень, є сьогодні основою при підготовці фахівців, що працюють в області інформаційних технологій і захисту інформації. У дисципліні викладені в компактній формі наступні питання.
Вводяться поняття інформації, ентропії і надмірності. Розкривається підхід, при якому інформація є мірою невизначеності. Формулюються найважливіші
положення, оптимізації інформаційних потоків в технічних системах. Розглянуто два сімейства кодів, які знайшли в даний час широке практичне застосування: циклічні і згортуючі коди. Перші – часто використовують при передачі даних в локальних мережах і в інтернеті. Вони особливо ефективні для виявлення пакетів помилок в системах передачі даних. Згортуючі коди популярні в сильно зашумлених каналах, наприклад, в мобільному зв’язку. З їх допомогою исиравяются помилки, які виникають при передачі інформації в таких системах.
Поняття теорії інформації та кодування базуються на методах теорії імовірності і алгебри кінцевих полів. З метою кращого розуміння цих розділів математики, всі теоретичні положення ілюструються прикладами і супроводжуються детальним рішенням задач.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 60
Викладач Іляш Юрій Юрійович
Семестр 3
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Основи наукових досліджень
Анотація Мета проведення лекцій:
– надати студентам необхідні теоретичні основи, методичні рекомендації і практичні
навички щодо організації науково-дослідницьких робіт;
– компенсувати брак новітніх підручників і посібників;
– прокоментувати контроверсійні, суперечливі погляди на певні проблеми;
-зосередитися на найбільш складних питаннях, у яких важко розібратися самостійно;
– формувати у тих, хто навчається, уміння слухати і усвідомлювати побачене і почуте;
-здійснювати такі важливі розумові операції як аналіз, синтез, порівняння тощо;
-здійснювати безпосередній контакт, емоційний і виховний вплив викладача на слухачів
(студентів), чого не може дати жодний підручник;
– найбільш ефективно окреслювати напрямки подальшої самостійної роботи.
Мета проведення практичних занять:
– набуття навичок здійснювати організацію наукової діяльності та наукових досліджень;
– набуття навичок розробки алгоритмів, постановки теми та мети наукового дослідження;
– набуття навичок застосовування методології дослідження складних систем;
– набуття навичок визначати характеристики проектних форм наукових досліджень;
набуття навичок застосовування технології презентації, захисту та впровадження
результатів наукових досліджень.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 14
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16
самостійна робота 30
Викладач Никируй Любомир Іванович
Семестр 5
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Англійська технічного спрямування
Анотація Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням(англійська)» викладається на базі фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, що забезпечують глибоку інтеграцію наукових і професійно-орієнтованих знань. Дисципліна викладається з урахуванням
міжнародних рекомендацій до знання мови, водночас із особливостями фаху й контекстного підходу до викладання англійської мови.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції
семінарські заняття / практичні / лабораторні 60
самостійна робота 120
Викладач Поміркована Тетяна Валентинівна
Семестр 5
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Інтелектуальна власність
Анотація Завдання курсу – формування у студентів системи науково-теоретичних знань з інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і правової держави, вирішення проблем його застосування в юридичній практиці, виклад їх у навчальному процесі.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 12
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18
самостійна робота 60
Викладач Никируй Любомир Іванович
Семестр 5
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Практикум технічного перекладу
Анотація Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які вивчали англійську мову в загальноосвітніх навчальних закладах та мають відповідний рівень підготовки. Курс передбачає комплексне викладання мови: всі аспекти мови вивчаються паралельно з розвитком мовленнєвих навичок та вмінь і навчанням спілкуванню, приділяючи особливу увагу професійній лексиці в контексті відповідних аутентичних матеріалів.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції
семінарські заняття / практичні / лабораторні 60
самостійна робота 120
Викладач Поміркована Тетяна
Валентинівна
Семестр 5
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Інтелектуальні інформаційні системи
Анотація Дисципліна розкриває суть декількох сучасних інформаційних технологій, що дозволяють створювати інтелектуальні системи,а саме: експертних систем, штучних нейронних мереж, нечіткої логіки, еволюційних методів та можливості їх використання для створення і синтезу сучасних адаптованих систем автоматичного керування. У даному курсі розглядаються принципи проектування і розрахунку інтелектуальних систем управління різними технологічними об’єктами, використання нечіткої логіки і нечітких логічних регуляторів, нейронних мереж, експертних систем та еволюційних методів в автоматичних регуляторах і системах автоматичного керування.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Іляш Юрій Юрійович
Семестр 6
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Технології оптимізації та дослідження операцій
Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технології оптимізації та дослідження операцій» є методи та засоби лінійного програмування, які дозволяють оптимізувати перебіг процесів в умовах заданих обмежень. Дисципліна базується на курсах «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Алгебра і геометрія» та «Дискретна математика» і є базовою для вивчення курсів «Теорія та методи прийняття рішень», «Системи підтримки прийняття рішень» та «Системи моделювання та оптимізації бізнес процесів».
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ізмайлов Артем Вікторович
Семестр 2
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Корпоративні інформаційні системи
Анотація Дисципліна “Корпоративні інформаційні системи” є складовою підготовки бакалаврів в галузі інформаційних технологій і сприяє формуванню у студентів
системи знань і вмінь у галузі теорії та практики проектування інформаційних систем.
Дисципліна знайомить слухачів із особливостями розробки програмного забезпечення з використанням фреймворка Spring Boot. Студенти отримують практичні навички, необхідні для проектування архітектури та розробки програмного забезпечення з підтримкою REST, JPA, MVC тощо.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Горєлов Віталій Олевтинович
Семестр 6
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Технології ІоТ
Анотація Дисципліна «Технології ІоТ» посідає важливе місце серед інших прикладних професійної підготовки. Дана дисципліна забезпечує оволодіння студентами теоретичних основ та навичок практичного застосування методів та засобів широкого застосування засобів радіочастотної ідентифікації для взаємодії фізичних предметів між собою і з зовнішнім оточенням. Наповнення концепції різноманітним технологічним змістом і впровадження практичних рішень для її реалізації вважається стійкою тенденцією в інформаційних технологіях, перш за все, завдяки повсюдному поширенню бездротових мереж, появи хмарних обчислень, розвитку технологій міжмашинної взаємодії, початку активного переходу на IPv6 і освоєння програмно-визначених мереж.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ровінський Віктор Анатолійович
Семестр 6
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Системи моделювання та оптимізації бізнес процесів
Анотація Управління бізнес-процесами – найважливіший елемент системи управління сучасної компанії. Методики процесного управління активно розвиваються. З’являються
нові і удосконалюються існуючі інструменти для опису та регламентації бізнес-процесів. Активно використовуються підходи та інструменти для управління процесами на основі показників (метрик).
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Петришин Михайло Любомирович
Семестр 7
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Інформаційно-вимірювальні системи
Анотація Дисципліна «Інформаційно-вимірювальні системи» посідає важливе місце серед інших прикладних професійної підготовки. Дана дисципліна забезпечує формування у студентів знань, умінь, навичок і компетенцій при аналізі, виборі і використанні інформаційно-вимірювальної техніки. Вона дозволяє вивчити засоби отримання вимірювальної інформації, яка застосовується в системах управління; сучасні технології та тенденції розвитку інформаційно-вимірювальної техніки, оволодіти застосуванням
інформаційно-вимірювальної техніки для вирішення завдань в області автоматизації технологічних процесів, ознайомитися з сучасним станом рівня і напрямками розвитку засобів інформаційно-вимірювальної техніки; з основами сучасних інформаційних технологій обробки і аналізу вимірювальної інформації; Також дисципліна дозволяє оволодіти навичками вибору необхідних вимірювальних засобів для вирішення завдань автоматизації і набути навичок самостійного вибору інформаційно-вимірювальної техніки з урахуванням статичних і динамічних характеристик.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ровінський Віктор Анатолійович
Семестр 7
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Технології захисту інформації
Анотація Дисципліна “Технології кібербезпеки” є складовою підготовки бакалаврів в галузі інформаційних технологій (дисципліною за вибором студента) і сприяє
фундаменталізації освіти, формуванню науковою світогляду і розвитку системного мислення.
Як навчальна дисципліна «Технології кібербезпеки» забезпечує володіння принципами побудови комплексних систем захисту інформації, розробки, дослідження та застосування механізмів реалізації належного рівня безпеки інформаційних систем. Курс спрямований на формування розуміння студентами сучасних технологій та систем забезпечення кібернетичної безпеки та розвиток навичок їх аналізу та проектування.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 24
семінарські заняття / практичні / лабораторні 36
самостійна робота 120
Викладач Гейко Орест Ярославович
Семестр 7
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Системи підтримки прийняття рішень
Анотація Дисципліна “Системи підтримки прийняття рішень” є складовою підготовки бакалаврів в галузі інформаційних систем та технологій і сприяє формуванню у студентів системи знань із методів прийняття рішень, їх програмної реалізації, практики проектування і застосування систем прийняття рішень.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Превисокова Наталія Володимирівна
Семестр 8
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Автоматизація і роботизація бізнес процесів
Анотація Навчальна дисципліна «Автоматизація і роботизація бізнес процесів» за напрямком підготовки «Інформаційні системи та технології» передбачає вивчення
теоретичних положень та отримання практичних навичок, пов’язаних із технологією автоматизації, що дозволяє імітувати дії людини за комп’ютером за допомогою спеціального програмного забезпечення. На відміну від традиційних комп’ютерних програм, RPA може взаємодіяти з іншими ІТ-системами не тільки через API (Application Programming Interface) або інтеграційну шину (Middleware), але і через призначений для користувача інтерфейс, імітуючи роботу кінцевого користувача, що дозволяє роботизировать програми, які інакше автоматизувати було б довго або дорого.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Петришин Михайло Любомирович
Семестр 7
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Нейронні системи і мережі
Анотація Дисципліна “Нейронні системи і мережі” є складовою підготовки бакалаврів в галузі інформаційних систем та технологій (дисципліною за вибором студента) і сприяє формуванню у студентів системи знань та вмінь щодо використання нейронних мереж у прикладних задачах: вибору та побудови нейронної мережі, навчання їх на основі готових чи сформованих даних та ін.
Студенти отримують практичні навички, необхідні для проектування архітектури та розробки програмного забезпечення з використанням нейронних мереж: аналіз задачі з точки зору реалізації її засобами нейронних мереж; підбір типу та параметрів нейронних мережі; реалізація нейронних мереж, аналіз отриманих результатів та оптимізація розроблених мереж тощо.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 12
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18
самостійна робота 60
Викладач Горєлов Віталій Олевтинович
Семестр 5
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Інтелектуальний аналіз даних
Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» є методи та засоби виявлення неочевидних закономірностей, подібностей та залежностей у наборах даних (data mining). Дисципліна базується на курсах «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та «Бази даних» і є базовою для вивчення курсів «Інтелектуальні інформаційні системи» та «Машинне навчання».
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ізмайлов Артем Вікторович
Семестр 2
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту
Анотація Дисципліна «Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту» посідає важливе місце серед інших прикладних професійної підготовки. Дана дисципліна забезпечує оволодіння студентами теоретичних основ та навичок практичного застосування методів та засобів основних законів управління персоналом для організації ефективного безконфліктного виробництва програмного забезпечення загального призначення, орієнтованого на вітчизняного та закордонного замовника.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Ровінський Віктор Анатолійович
Семестр 6
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Дослідження операцій
Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни «Дослідження операцій» є методи та засоби лінійного, дискретного та нелінійного програмування, які дозволяють оптимізувати перебіг операцій в умовах заданих обмежень. Дисципліна базується на курсах «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Алгебра і геометрія» та «Дискретна математика» і є базовою для вивчення курсів «Теорія та методи прийняття рішень», «Системи підтримки прийняття рішень» та «Системи моделювання та оптимізації бізнес процесів».
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Малько Олександр Григорович
Семестр 2
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Інтелектуальні технології автоматизації
Анотація Дисципліна «Інтелектуальні технології автоматизації» розкриває суть декількох сучасних інформаційних технологій, що дозволяють створювати інтелектуальні системи,а саме: експертних систем, штучних нейронних мереж, нечіткої логіки, еволюційних методів та можливості їх використання для створення і синтезу сучасних адаптованих систем автоматичного керування.
У даному курсі розглядаються принципи проектування і розрахунку інтелектуальних систем управління різними технологічними об’єктами, використання нечіткої логіки і нечітких логічних регуляторів, нейронних мереж, експертних систем та еволюційних методів в автоматичних регуляторах і системах автоматичного керування.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Іляш Юрій Юрійович
Семестр 7
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Машинне навчання
Анотація Дисципліна “Машинне навчання” є складовою підготовки бакалаврів в галузі інформаційних технологій (вибірковою навчальною дисципліною) і сприяє формуванню
у студентів системи знань в області методів машинного навчання; оволодінню студентами сучасними технологіями автоматизованого інтелектуального аналізу даних та тенденціями розробки і застосування інформаційних інтелектуальних систем.
Студенти отримують практичні навички, необхідні для проектування архітектури та розробки інтелектуального програмного забезпечення.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Горєлов Віталій Олевтинович
Семестр 7
Форма контролю Екзамен
Детальніше Силабус
Технології захисту інформації
Анотація Дисципліна “Технології захисту інформації” є складовою підготовки бакалаврів в галузі інформаційних технологій (дисципліною за вибором студента) і сприяє
фундаменталізації освіти, формуванню науковою світогляду і розвитку системного мислення.
Як навчальна дисципліна «Технології захисту інформації» забезпечує володіння принципами побудови комплексних систем захисту інформації, розробки, дослідження та застосування механізмів захисту інформації; основними принципами побудови комплексних систем захисту інформації, розробки механізмів захисту інформації; механізмами захисту, що засновані на використанні алгоритмів традиційної (симетричної) криптографії та криптографії з відкритим ключем для забезпечення автентичності, цілісності та конфіденційності інформаційних систем та технологій; основами стенографічного захисту інформації та особливостями побудови інфраструктури відкритих ключів.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 26
семінарські заняття / практичні / лабораторні 34
самостійна робота 120
Викладач Гейко Орест Ярославович
Семестр 7
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Технології Хмарних обчислень
Анотація В дисципліні розглядаються базові відомості про виникнення, розвиток та використання технологій хмарних обчислень. Розглядаються типології розгортання хмарних ресурсів (приватні, публічні, гібридні, суспільні тощо), моделей надання послуг хмарних обчислень (SAAS, PAAS, IAAS тощо). В дисципліні передбачено огляд сучасних рішень лідерів ринку хмарних обчислень — Amazon, Microsoft та Google. Розглядаються переваги та недоліки моделей хмарних обчислень та рішень на їх основі, зокрема зекономічної точки зору.
Для розвитку практичних навичок в дисципліні пропонується розгортаннятранзакційних вебзастосунів в хмарних середовищах, перенесення на них готових рішень, засвоєння прийомів їх адміністрування, та роботу з технологіями віртуалізації.
Завданням навчальної дисципліни «Технології Хмарних обчислень» − є ознайомлення майбутніх фахівців з характеристиками та функціональними можливостями хмарних сервісів; озброєння студентів теоретичними знаннями використання хмарних технологій у різних сферах діяльності та принципами хмарних обчислень; ознайомлення з основними напрямами використання хмарних технологій у різних професіях; оволодіння свідомим та відповідальним ставленням до теоретичних і практичних основ використання хмарних технологій та застосуванням їх на практиці.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Іляш Юрій Юрійович
Семестр 8
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус
Теорія та методи прийняття рішень
Анотація Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору студента. Вона включає базові основи теорії прийняття рішень, зокрема моделі та методи багатокритеріального прийняття рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності та конфлікту, прийняття рішень в умовах нечіткої інформації.
Обсяг курсу Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30
самостійна робота 120
Викладач Превисокова Наталія Володимирівна
Семестр 8
Форма контролю Залік
Детальніше Силабус