Відгуки щодо ОП “Комп’ютерні науки” ОР магістр

Зареєстровані відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції стейкхолдерів щодо освітньої програми (проєкту освітньої програми) «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” та рішення щодо них:

Стейкхолдер: ТОВ «Бівібілоджік»
Зміст відгуку: Метою освітньо-професійної програми є формування особистості фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також загальними та професійними компететностями в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектно-конструкторського та іноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності в науково-дослідницьких і виробничих організаціях.
Рекомендуємо додати до ОП дисципліни з проектування та програмування Ігрових застосунків, адже на кафедрі для цього функціонує навчальна лабораторія GameHub Lab.


Стейкхолдер: ТОВ «ЕЛЕКС»
Зміст відгуку: Освітньо-професійна програма містить адаптація здобувачів до працевлаштування, особливості викладання та оцінювання здобувачів вищої освіти, програмні компетентності, фахові компетентності, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення освітньо-професійної програми. Сформовані компоненти освітньої програми ґрунтуються на особливостях підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, враховують фахові особливості спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Надана програма є логічною і відповідає фаху, а також вимогам до підготовки освітніх програм.


Стейкхолдер: ФОП Дубей М.В.
Зміст відгуку: У проєкті освітньої програми наведено її характеристики, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, подано інформацію щодо викладання та оцінювання, вказано програмні компетентності та результати навчання, наведено кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення, висвітлено питання академічної мобільності, наведено перелік компонент. Проєкт освітньої програми містить структурно-логічну схему, котра демонструє зв’язки між освітніми компонентами.
Рекомендую запровадити освітню компоненту, пов’язану із методологією високопродуктивних обчислень, важливих для здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою.