Ровінський Віктор Анатолійович

кандидат технічних наук,

доцент

https://www.researchgate.net
https://scholar.google.com.ua
https://orcid.org

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

кандидат технічних наук

доцент

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук за спеціальністю “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин” Івано-Франківський інститут нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна.

ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доцент кафедри комп’ютерного управління та автоматики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Київ, Україна.

ОСВІТА

Середня школа.

Державний університет “Львівська політехніка” .
Диплом за спеціальністю  – “Радіотехніка”. Присвоєно кваліфікацію радіоінженера.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ).
Аспірантура за спеціальністю  – “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин”.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Українська – рідна;
Польська – A2;
Англійська – B1;

Дослідження режимів споживання реактивної потужності асинхронними електродвигунами зі змінним навантаженням Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2005, №5. – С.33-38
Безконтактне вимірювання переміщення полірованого штоку штангових глибинно-насосних установок Методи та прилади контролю якості. – 2005, №15. – с.127-130
Оптимальна реалізація алгоритму згортки для цифрових вібродіагностичних систем реального часу дії Наукові вісті ін-ту менеджменту та економіки «Галицька академія». – 2005. – №2(8). – С.63-68
Идентификация передаточной функции станка-качалки штанговой глубинно-насосной установки Методы и средства технической диагностики. – Йошкар-Ола: Мар.гос. ун-т. – 2006. – С.152-158
Швидкий алгоритм фільтрації для систем діагностування об’єктів нафтогазового комплексу Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – №3(20). С.63-65
Використання аналогових кодеків для наукових досліджень Методи та прилади контролю якості. – 2006. – №17. – С.110-115
Діагностика технічного стану штангових глибинно-насосних установок Івано-Франківськ: Видавництво «Симфонія форте», 2006. – 308с.
Особливості програмування при розробленні вібродіагностичних систем Методи та прилади контролю якості. – 2007. – №19. – С.13-16
Система визначення відхилення від округлості перерізу лінійної частини магістрального трубопроводу Вісник нац. тех. ун-ту «ХПІ». Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – №42. – С.39-45
Інформаційно-вимірювальна система контролю напружено-деформованого стану  магістральних трубопроводів Наукові вісті ін-ту менеджменту та економіки «Галицька академія»: Івано-Франківськ, 2007. – №1(11). – С.114-118
Автоматизована система виявлення витоків в промислових трубопроводах Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – №3, Т.1 (93). – С. 179-181.
Експериментальне дослідження розповсюдження коливань в трубопровідній системі з метою виявлення місцевих неоднорідностей Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів: VII Всеукраїнська науково-технічна конференція, 7–9 листопада 2008 р. : тези доповідей. – Кременчук, 2008. – С. 63-64.
Виділення сигналів на фоні завад в системі виявлення витоків з технологічних трубопроводів Наукові вісті ін-ту менеджменту та економіки «Галицька академія». – 2008. – № 2(14). – С. 4-8
Вдосконалення алгоритму захисту програмного забезпечення від дизасемблювання та несанкціонованого копіювання Наукові вісті ВНЗ «Галицька академія» – 2009. – №2(16) –C.67-74
Експериментальне визначення місць витоку повітря на технологічному трубопроводі Методи та прилади контролю якості. – 2010. – №24. – С.73-77
Theoretical and experimental basis of test signal parameter decision in the leak detection and location system Non-Destructive Testing : 10th European Conference, 7-11 June 2010 : Abstracts. – Moscow, 2010
Використання графічних процесорів в задачах цифрової обробки сигналів в реальному часі Методи та прилади контролю якості. – 2010. – №25. – С. 97-100
Дослідження впливу частоти генерування тестових сигналів на максимальну відстань виявлення витоків з трубопроводів Методи та прилади контролю якості. – 2010. – №25. – С. 60-66
Метод контролю технічного стану вертикального валкового млина AG MPS 180 BK за його вібраційними характеристиками Нафтогазова енергетика. – 2010.-№1(12).- С.138-142
Використання графічних процесорів NVIDIA для підвищення продуктивності обчислень коротких згорток в задачах трансверсальної фільтрації Наукові вісті ВНЗ «Галицька академія». – 2010. – №2(18) –C.35-40
Перспективи застосування методу трасування променів в неруйнівному контролі з використанням ультразвукових тестових сигналів Зб. тез доповідей 6-ої науково-тех.конф. «Сучасі прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічої діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання», 29 листопада-2грудня 2011р. – м. Івано-Франківськ. – 2011. – С. 156-160.
Особливості реалізації нелінійних опорів в системах цифрової обробки сигналів Методи та прилади контролю якості. – 2011. – №27. – С. 91-95
Використання цифрових хвильових фільтрів у задачах технічної вібродіагностики Метрологія та прилади. – 2011. – №6(32). – С.67-70
Деякі аспекти автоматизованого аналізу результатів тестів з відкритою формою відповіді Тези доповідей 1-го всеукр. наук.-практ. семінару “Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті”, 7-8 травня 2012р. – Івано-Франківськ. – 2012. – С. 63-64
Проблеми реалізації дистанційної освіти в Україні Тези доповідей 1-го всеукр. наук.-практ. семінару “Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті”, 7-8 травня 2012р. – Івано-Франківськ. – 2012. – С. 19-20
Реалізація аналогових активних елементів, керованих напругою, в системах цифрової обробки сигналів Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – №4(191). – С.96-102
Використання технології cuda в задачах спектрального та частотно-часового аналізу сигналів Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2012. – №10(181). – С.81-85
Вплив відстані між паралельними трубопроводами  на формування електромагнітного поля навколо них Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2012. – №18(189). – С.267-276
Моделювання біполярного транзистора за допомогою цифрових хвилевих фільтрів Тези доповідей 4-ї міжнар. наук.-пр. конф. “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації”, 23-25 квітня 2013р. – ВНТУ, 2013. – С. 379-380
The Research of Calculating Accuracy for the Schemes based on Wave Digital Filters XIV Konferencja Naukowa “Zarządzanie – Teoria i Praktyka” 22-23 listopada 2012, Kraków
Повышения производительности вычислений сверток c помощью графических процессоров XIV Konferencja Naukowa “Zarządzanie – Teoria i Praktyka” 22-23 listopada 2012, Kraków
Цифрова обробка сигналів при дослідженні ізоляційного покриття підземних трубопроводів Методи та прилади контролю якості. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – № 1. – С. 33-38
Modelowanie systemów analogowych przy użyciu technologii falowych filtrów cyfrowych XVMiędzynarodowaKonferencjaNaukowa “ZarządzaniePrzedsiębiorstwem. Teoria i praktyka”. 21-22 listopada 2013, Kraków
Automatyczny system do badania histerezy materiału magnetycznego XVMiędzynarodowaKonferencjaNaukowa “ZarządzaniePrzedsiębiorstwem. Teoria i praktyka”. 21-22 listopada 2013, Kraków
Research of fast methods of digital interpolation

 

XVIMiędzynarodowaKonferencjaNaukowa “ZarządzaniePrzedsiębiorstwem. Teoriaipraktyka”. 17-18 listopada 2014, Kraków
The automatic system for recognition of numeric symbols under foggy conditions 52. Konferencja STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH, Kraków, 7 maja 2015
Розширення можливостей діагностування нафтодобувного обладнання за швидкісними характеристиками привідного електродвигуна Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – №1(54).
Використання технології CUDA при реалізації обчислень частотно-часових перетворень // Матеріали 5-ї міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, м. Івано-Франківськ, 27-29 травня  2015 р. – – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2015. – С. 123-125
Method for generating inaudible watermarks for digital media systems

 

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka”. 26-27 listopada 2015, Kraków
Method of studying corrosion processes of metal electrodes by surface voltage fluctuations Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 3 (9). – С. 24-29.
Fast methods of digital interpolation Information technology in selected areas of management. AGH university of science and technology press. Krakow 2016 – p.127-133
Програмна реалізація моделі аналогового генератора за допомогою цифрових хвилевих фільтрів. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ 23-28 травня 2016р. С 99- 101
Особливості визначення коефіцієнта теплопровідності металевої пластини Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ 23-28 травня 2016р. С 31- 33
Моделювання тертя у викривлених нафтовидобувних свердловинах Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ 23-28 травня 2016р. С 183- 184
Застосування теорії первинних вимірювань в цифровій алгоритмічній теорії VІІІ Міжнародна науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії”: Київ. 2016
Застосування n-позиційних систем з відношеннями в моделюванні шкал ПФІ Международная научная конференция MicroCAD : Секція №21 – Інформатика і моделювання. Харків, НТУ «ХПІ» 2016
Аналіз можливості застосування фреймворка Juce c++ в сфері розробки ігор Проблеми інформатики та моделювання. Програма шістнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2016. – 22 с.
Модифікація методу вимірювання швидкості поширення звукових коливань в бетонних конструкціях Методи та прилади контролю якості. – 2016. – №37. – С. 97-100
Method of studying corrosion processes of metal electrodes by surface voltage fluctuations Восточно-Европейский журнал передовых технологий
Моделювання процесів перетворення форми інформації із унітарним та розрядно-позиційним кодуванням Геометричне моделювання та інформаційні технології :  науковий журнал  —  No  1 (3),  квітень  2017. –  Миколаїв  :  МНУ імені В .  О .  Сухомлинського , 2017. — 156
Аналіз ефективності методів перетворення форми інформації в адитивних системах числення Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія / – Харків 2017.  С. 281-296.
Моделювання процесів ПФІ з вихідним унітарним кодом за допомогою ВРД Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми і перспективи розвитку ІТ індустрії”: тези доповідей, ХНЕУ імені Семена Кузнецова, 2017.
Спосіб визначення зміни пластичних властивостей металевої платви за частотами мод натягнутої над нею струни Металлофизика и новейшие технологии. — 2017. — Т. 39, № 10. — С. 1377-1393
Спосіб формування множини оціночних сигналів для дослідження функціонального простору об’єкта Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ 15-20 травня 2017р.

 

 

Розрахунок сил тертя у викривлених нафтовидобувних свердловинах з врахуванням положення з’єднувальних муфт. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ 15-20 травня 2017р. С 373-376

 

Реверс-інжиніринг нелінійних систем за допомогою аналітичних мереж Методи та прилади контролю якості – 2(45) 2020 ст 130-139,

ПРОФЕСІЙНИЙ (ФАХОВИЙ) ДОСВІД

З 1992р. – студент радіотехнічного факультету ДУ “Львівська політехніка” спеціальності “радіотехніка”. Одночасно з цим, відвідував заняття з курсів ремонту радіо- та теле-апаратури, захоплювався програмуванням ПК. З Працював майстром з ремонту радіоелектронної апаратури ТзоВ “Легіон”, ПП “Престиж”, інженером в ТзоВ “Універсал-шоу”.

З 1998р – провідний інженер кафедри “інформаційно-вимірювальної техніки” ІФНТУНГ. З 1998 по 2000р – проектував і впроваджував інформаційно вимірювальну систему для автоматизації дзвонової витратовимірювальної системи для повірки промислових лічильників газу
ТзоВ “КримТеплоКомунЕнерго”.

З 2000р – асистент, а згодом (2007р) і доцент кафедри автоматизованого управління ІФНТУНГ Займався проблемами діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти (верстатів-качалок) методами ватметрограм та динамограм.

З 2012р – доцент каф.інформатики      ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
ім. В.Стефаника”.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць, в тому чмслі навчальні посібники, статті, матеріали конференцій, патенти тощо в галузі технічних та  комп’ютерних наук, електроніки.

Навчально-методична робота

Читає курси:

“Програмування (С, С++, С#, Asm)”,

“Архітектура ЕОМ”,

“Перетворення форми та цифрова обробка інформації”

Наукові інтереси

Мікропроцесорна техніка, цифрова обробка сигналів, моделювання акустичних процесів.

Прикарпатський національний університет

вул. Шевченко, 57

Івано-Франківськ, 76018

Україна

тел.: (0342) 59-60-86

e-mail: victor.rovinskyi(at)pu.if.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника